mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Joniškio kraštas – laimingas, verslus, žalias

Youtube
Facebook
Telefonas
mail_icon
El. paštas

Naujienos

2023-03-27

Kviečiame teikti paraiškas dėl bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A-251 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos 2023–2025 m. Joniškio rajono savivaldybėje aprašą (toliau – Aprašas). Galimi pareiškėjai: Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Aprašo 42 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme. Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai: socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas); veikla, skirta atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas); veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda; veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos; veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas). bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas: pareiškėjo steigimo dokumento, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą); jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos; jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Aprašo 7 priedas); kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Pasirašytos ir skenuotos paraiškos su priedais priimamos el. paštu [email protected] arba Joniškio rajono savivaldybės Gyventojų priimamąjame (Livonijos g. 4, I aukštas, 101 kab.) iki balandžio 13 d. 15 val. Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais raštu ir žodžiu kasdien 8–16 val. teikia Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė tel. 8 671 45 855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt. Priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti 2023 m. skirtų lėšų paskirstymas: Eil. Nr. Seniūnijos pavadinimas Skiriamos lėšos, Eur Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur 1. Gaižaičių seniūnija 782,00 391,00 782,00 2. Gataučių seniūnija 1102,00 551,00 1102,00 3. Kepalių seniūnija 1145,00 572,50 1145,00 4. Kriukų seniūnija 1038,00 519,00 1038,00 5. Rudiškių seniūnija 862,00 431,00 862,00 6. Satkūnų seniūnija 1050,00 525,00 1050,00 7. Saugėlaukio seniūnija 1026,00 513,00 1026,00 8. Skaistgirio seniūnija 1315,00 657,50 1315,00 9. Žagarės seniūnija 1529,00 764,50 1529,00 10. Joniškio seniūnija 4050,00 x x 10.1. kaimiškoji teritorija 815,00 407,50 815,00 10.2. Joniškio miestas 3234,00 808,50 1078,00 Iš viso: 13898,00 x x Paraiškos forma Bendra projekto įgyvendinimo sąmatos forma Partnerio sutikimo forma Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-03-27

Paskirstytos lėšos Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių projektams

Joniškio rajono savivaldybė kvietė viešąsias įstaigas, biudžetines įstaigas, visuomenines organizacijas ir kitus juridinius ir fizinius asmenis teikti paraiškas Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimui. Buvo gauta 13 paraiškų:       Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašoma suma (Eur) Skirta suma (Eur) 1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninis padalinys Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui 35 748,33 35 618 2. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija Žagarės regioninio parko teritorijoje esančios poilsiavietės aplinkos kokybės gerinimas, įrengiant infrastruktūros elementus – saugias ir aplinkai pritaikytas laužavietes 13 600 13 600 3. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija Žagarės regioninio parko teritorijoje esančios infrastruktūros remontas 10 700 10 700 4. Asociacija „Gataučių bendruomenė“ Vandens telkinio pakrantės valymas ir tvarkymas Gataučių seniūnijoje 1600 1600 5. Fizinis asmuo Kamilė Tamutytė Atliekų surinkimo iš viešųjų erdvių priemonių įsigijimas (atliekų rūšiavimo priemonės) 290 290 6. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras Želdynų kūrimo ir tvarkymo darbai 3500 1200 7. Joniškio seniūnija Kietųjų dalelių koncentracijos ore mažinimas (smėlio, druskos ir purvo mišinio surinkimo darbų (Joniškio mieste nutirpus sniegui) finansavimas 2500 2500 8. Joniškio seniūnija Joniškio miesto įvaizdžio gerinimas formuojant gatvėse augančių medžių lajas 10 000 10 000 9. Joniškio seniūnija Joniškio rajono seniūnijų viešųjų erdvių priežiūrai reikalingos įrangos įsigijimoir teritorijų tvarkymo darbų finansavimas 10 000 10 000 10. Joniškio seniūnija Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, viešųjų želdynų kūrimą ir želdinių veisimą, želdynų ir želdinių inventorizavimą, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę Joniškio rajono seniūnijose. 7000 7000 11. Skaistgirio seniūnija Saugios ir aplinkai draugiškos poilsio zonos įrengimas Skaistgirio seniūnijoje 1203 1203 12. UAB „Joniškio vandenys“ Gręžinio likvidavimo darbai Blauzdžiūnų kaime 5977 5977 13. Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ Edukaciniai užsiėmimai ikimokyklinio ugdymo vaikams projektas „Mes – gamtos draugai“ 3000 3000 Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-03-24

Paskirstytos lėšos 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektams

Vasario mėnesį Joniškio rajono savivaldybė kvietė viešąsias įstaigas, biudžetines įstaigas, visuomenines organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti paraiškas Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimui. Konkursui buvo pateikta 19 paraiškų: Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Prašoma suma (Eur) 1. UAB Ergoterapijos klinika „Ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio ugdymo pedagogų ruošimas specialiųjų poreikių turinčiųjų integracijai į bendrojo ugdymo įstaigas“ 3000 2. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras „Tu gali“ 3000 3. Joniškio Mato Slančiausko progimnazija „Mokomės plaukti“ 2980 4. Joniškio literatų klubas „Audruvė“ „Meno terapijos galia“ 3000 5. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Joniškio Viltis“ „Pažink, atrask ir nesustok – 2023“ 2690 6. Skaistgirio miestelio bendruomenė „Sportuoju aktyviai – gyvenu sveikai“ 2850 7. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga „Gyvenimas džiaugsme sveiko gyvenimo būdo ritmu“ 3000 8. Asociacija „Gataučių bendruomenė“ Bendrystės ir sveikatingumo žygis Camino Lituano piligriminiu keliu 1785 9. Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras ,,Sveikame kūne sveika siela“ 3000 10. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla ,,NORIU BŪTI SVEIKAS IR LAIMINGAS 2” 3000 11. Gasčiūnų kaimo bendruomenė „Energingi vasaros savaitgaliai“ 3000 12. Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ „FIZINIS AKTYVUMAS DARŽELYJE – RAKTAS Į VAIKO SĖKMĘ“ 1800 13. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ „Aš – saugus vandenyje“ 2940 14. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyrius „Fizinis aktyvumas vyresniame amžiuje“ 3000 15. Joniškio rajono Švietimo centras „Joniškio lietaus vaikai“ 3000 16. VšĮ LASS šiaurės rytų centro Joniškio r. filialas „Atpildo gėlės“ 2960 17. Klubas „Čia&Dabar“ „Gyvenk ramiai, sveikai, džiaukis gyvenimu“ 2990 18. Sporto klubas „Avantiūra+“ „Sporto ir geros savijautos savaitgalis moteriai“ 3000 19. Joniškio vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“ „Jausmai nušvinta spalvomis“ 1150 Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba įvertino gautas paraiškas ir pateikė siūlymą Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Administracijos direktorius savo įsakymu priėmė sprendimą dėl lėšų skyrimo / neskyrimo šiems visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektams: skirti finansavimą: 1.1. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ projektui „Aš – saugus vandenyje“ – 2940 eurų; 1.2. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos projektui „Mokomės plaukti“ – 2980 eurų; 1.3. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos projektui ,,NORIU BŪTI SVEIKAS IR LAIMINGAS 2” – 3000 eurų; 1.4. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ projektui „Jausmai nušvinta spalvomis“ – 1150 eurų; 1.5. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ projektui „FIZINIS AKTYVUMAS DARŽELYJE – RAKTAS Į VAIKO SĖKMĘ“ – 1800 eurų; 1.6. Klubo „Čia&Dabar“ projektui „Gyvenk ramiai, sveikai, džiaukis gyvenimu“ – 2990 eurų; 1.7. Sporto klubo „Avantiūra+“ projektui „Sporto ir geros savijautos savaitgalis moteriai“ – 3000 eurų; 1.8. Joniškio rajono Švietimo centro projektui „Joniškio lietaus vaikai“ – 3000 eurų; 1.9. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Joniškio Viltis“ projektui „Pažink, atrask ir nesustok – 2023“ – 2453 eurų. neskirti finansavimo: 2.1. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro projektui „Tu gali“; 2.2. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos projektui „Gyvenimas džiaugsme sveiko gyvenimo būdo ritmu“; 2.3. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus projektui „Fizinis aktyvumas vyresniame amžiuje“; 2.4. VšĮ LASS šiaurės rytų centro Joniškio r. filialo projektui „Atpildo gėlės“; 2.5. Asociacijos „Gataučių bendruomenė“ projektui „Bendrystės ir sveikatingumo žygis Camino Lituano piligriminiu keliu“; 2.6. VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro projektui „Sveikame kūne sveika siela“; 2.7. Joniškio literatų klubo „Audruvė“ projektui „Meno terapijos galia“; 2.8. UAB „Ergoterapijos klinika“ projektui „Ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio ugdymo pedagogų ruošimas specialiųjų poreikių turinčiųjų integracijai į bendrojo ugdymo įstaigas“; 2.9. Skaistgirio miestelio bendruomenės projektui „Sportuoju aktyviai – gyvenu sveikai“; 2.10. Gasčiūnų kaimo bendruomenės projektui „Energingi vasaros savaitgaliai“.       Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-03-23

Dalyvauta civilinės saugos stalo pratybose

Praėjusią savaitę Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Šiaulių apskrities savivaldybių administracijų civilinės saugos specialistams organizavo civilines saugos stalo pratybas „Gyventojų perspėjimo ir apsaugos organizavimas gresiant ar kilus oro pavojui“. Pratybų metu pristatytos savivaldybių galimybės ir turimos priemonės, skirtos gyventojų informavimui ir trumpalaikei žmonių apsaugai nuo gyvybei ir sveikatai pavojingų veiksnių oro pavojaus atveju. Susitikimo metu Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė pristatė informaciją apie esamą gyventojų perspėjimo–informavimo sistemos būklę ir parengtį informuoti gyventojus, galimybes gyventojus nukreipti į laikino apsisaugojimo vietas (priedangas) Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal pratybų scenarijų jų dalyviams buvo numatyta ir praktinė užduotis, kuri leido pasitikrinti vieną iš pirminių gyventojų perspėjimo–informavimo sistemos suaktyvinimo etapų – asmens atsakingo už gyventojų informavimą galimybes nedelsiant įjungti gyventojų perspėjimo–informavimo sirenas, gavus atsakingų asmenų nurodymą.  Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-03-23

Kviečiame teikti paraiškas individualių nuotekų įrenginių įsigijimo finansavimui

Joniškio rajono savivaldybė, siekdama skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti nuotekas, 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-170 patvirtino Individualių valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą, kuris suteikia galimybę gyventojams gauti 50 proc. finansavimą už įsigytus ir sumontuotus buitinių nuotekų valymo įrenginius.   Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai įrengiami prie individualių gyvenamųjų namų (gyvenamosios paskirties sklypuose), rekonstruojant senąsias nuotekų sistemas ir pan. Šie įrenginiai yra puikus sprendimas nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-847 redakcija), reikalavimus, o nuotekų išsėmimo rezervuarai turi būti įrengti vadovaujantis Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18. Nuotekų tvarkymo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualiam namui skirti nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius. Įsigaliojus Statybos techninio reglamento (STR) 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimui nuo 2023 m. sausio 31 d. individualiems valymo įrenginiams įsirengti  turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas esant šiems atvejams: kai individualaus valymo įrenginio vieta patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją ar jo apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovėje, kai individualaus valymo įrenginio vieta patenka į saugomą teritoriją, kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovė, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zoną; Savivaldybė kompensuos 50 proc. valymo įrenginio išlaidų, kai: įrenginys bus sumontuotas ir savivaldybės administracijai bus pateikti valymo įrenginio pirkimo ir įrengimo faktą patvirtinantys dokumentai (sąskaita faktūra, įrenginio perdavimo naudoti aktas); komisija bus apžiūrėjusi ir įvertinusi valymo įrenginio įrengimo ir eksploatavimo faktą. Pareiškėjas kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus). Paraiškos ir kiti dokumentai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (epristatymas.lt), savivaldybės elektroniniu pašto adresu [email protected] arba tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Gyventojų priimamajame, 101 kab.), atsiųsti registruotu laišku (Livonijos g. 4, 84124 Joniškis). Paraiškos siunčiamos elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Jeigu paraiška siunčiama registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paraiškos individualių buitinių nuotekų įrenginių įsigijimo finansavimui priimamos iki 2023 m. gegužės 1 d. Iškilus klausimams galite kreiptis tel. (8 426) 51 197 arba el. p. nerijus.medisauskas@joniskis.lt. Paraiškos forma Joniškio rajono savivaldybės administracija  
2023-03-22

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas

Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo 2023 m. konkursą. Kviečiame teikti paraiškas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms, skirtoms Joniškio rajono savivaldybės gyventojams. Neformalusis suaugusiųjų švietimas teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne jaunesniam kaip 18 metų. Paraiškos gali būti pateikiamos atvykus į Joniškio rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (Livonijos g. 4, Joniškis, I aukštas) arba elektroniniais ryšio priemonėmis – elektroniniu paštu [email protected] ar prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“. Naudojantis portalu galima pateikti elektroninį dokumentą kaip elektroninę siuntą, bet pildyti paraiškos sistemoje nėra galimybių. Paraiškos atsiųstos elektroninio ryšio priemonėmis, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Paraiškos priimamos iki kovo 31 d. Programos turinys turi atitikti bent vieną iš prioritetų: mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra; darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas; asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete; andragogų kompetencijų tobulinimas; profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas; asmens bendrosios kultūros ugdymas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo pareiškėjas pateikia: Paraišką gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymosi programai (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atrankos ir finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-13, 1 priedas). Dokumentus, kurie patvirtina, kad programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį. Pildant paraišką konsultuoja ir pagalbą teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė el. p. rasuole.nesaviene@joniskis.lt. Paraiškos forma Joniškio rajono savivaldybės administracija

Veiklos sritys

Savivaldybės meras

Joniškio rajono savivaldybės meras
Vitalijus Gailius

 

 

 

Tel. 8 426 69 140

Mob. tel. 8 600 97 747

El. p. vitalijus.gailius@joniskis.lt


Meras Vitalijus Gailius asmenis jiems rūpimais klausimais priima kiekvieną pirmadienį 15.00-16.00 val.

Meras atsakinėja į gyventojų klausimus telefonu. Kiekvieną pirmadienį nuo 14.00 iki 15.00 val. galima skambinti tiesiogiai merui V. Gailiui jo mobiliuoju tel. Nr. 8 600 97 747 ir užduoti rūpimus klausimus, arba užpildyti šią formą.

 

Projektai