mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Paslaugos

Elektroninių paslaugų portalai

Adresai

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas El. paslauga

Aplinkos apsauga

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

El. paslauga

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimas

 

Archyvas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

El. paslauga

Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas El. paslauga

Asmenų aptarnavimas

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas

El. paslauga

Asmenų priėmimas susipažinti su Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentais

 

Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas

El. paslauga

Pažymų apie valstybės tarnybos stažą išdavimas

El. paslauga

Konsultacijos valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo klausimais

 

Būstas

Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliųjų poreikiams  
Pažymų apie teisę į valstybės remiamus būsto kreditus ir subsidijas išdavimas El. paslauga
Socialinio būsto nuoma  
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir/ar priklausinių privatizavimas  

Civilinė metrikacija

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą  
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas El. paslauga
El. paslauga
Gimimo registravimas El. paslauga
Įvaikinimo registravimas  
Mirties registravimas  
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas El. paslauga
Santuokos registravimas El. paslauga
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas  
Tėvystės pripažinimo registravimas El. paslauga
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą El. paslauga
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą El. paslauga
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą El. paslauga
Vardo, pavardės keitimo registravimas El. paslauga

Leidimai

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

El. paslauga

El. paslauga

Išduoti reklamos leidimai: 2012 metai, 2013 metai (iki liepos 30 d.)

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. išduoti reklamos leidimai skelbiami informacinėje sistemoje „Regia“
(pasididinę žemėlapį dešinėje pusėje pasirinkite sluoksnį „Savivaldybės veikla“ – „Reklama“)

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

El. paslauga

Išduoti statybos leidimai: 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m.

Nuo 2015 m. išduoti statybos leidimai skelbiami informacinėje sistemoje „Regia“
(pasididinę žemėlapį dešinėje pusėje pasirinkite sluoksnį „Savivaldybės veikla“ – „Statybą leidžiantys dokumentai“)

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba riboti eismą joje išdavimas 

El. paslauga

Išduoti leidimai atlikti žemės darbus

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

El. paslauga

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas galiojimo panaikinimas El. paslauga

Melioracija, melioracijos statiniai

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams

El. paslauga

Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas

 

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas

 

Paveldas

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas

Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas

Programų, projektų finansavimas

Sanitarinė kontrolė

Triukšmo šaltinių valdytojų pranešimų apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse teikimas

Socialinė parama ir globa

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

El. paslauga

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu rengimas

 

Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas

 

Prašymų dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo priėmimas ir nukentėjusio asmens pažymėjimo išdavimas kompensacijos skyrimas ir mokėjimas kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

 

Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų teikimas

 

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Socialinės paslaugos skyrimas

El. paslauga

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimas

 

Vienkartinių pašalpų skyrimas

 

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

 

Seniūnijų paslaugos

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

El. paslauga

Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

El. paslauga
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą  

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas galiojimo panaikinimas

El. paslauga

Leidimų laidoti išdavimas

El. paslauga

Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

 

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

El. paslauga

Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

El. paslauga

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

El. paslauga

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

 

Sveikatos priežiūra

Informacijos apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimas

Švietimas

Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas pagal švietimo įstaigų dokumentus išdavimas

 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

El. paslauga

Prašymų išduoti išsilavinimo dokumentų dublikatus pagal reorganizuotų, likviduotų, pertvarkytų mokyklų dokumentus priėmimas

 

Teritorijų planavimas ir statyba

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje

El. paslauga

Planavimo sąlygų išdavimas

El. paslauga

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

El. paslauga

 

 

Transportas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas El. paslauga

Turto valdymas

Verslas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslauga

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

El. paslauga
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas El. paslauga
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslauga
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas El. paslauga
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas El. paslauga
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas El. paslauga
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas El. paslauga
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas El. paslauga
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas El. paslauga

Žemės mokesčio lengvatų suteikimas

Prašymų dėl žemės mokesčio lengvatų žemės savininkams fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir pasėlių plotus Joniškio rajono savivaldybėje, priėmimas El. paslauga

Žemės nuomos mokesčiai

Deklaracijų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

El. paslauga

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

El. paslauga

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo, dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) įskaitymo priėmimas

El. paslauga

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas

El. paslauga

Žemės ūkio technikos registravimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros teikimas

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre

 

Žemės ūkio veikla

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

 

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

 

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas

 

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

 

Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymas

 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

El. paslauga

Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas

 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas

 

Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimas

 

Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimas

 

Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

 

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas

 

Ūkininko ūkio registravimas

El. paslauga

Ūkininko ūkio duomenų keitimas

El. paslauga

Ūkininko ūkio išregistravimas

El. paslauga

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas

 

 
  • Įvertinkite suteiktas paslaugas užpildydami šią formą