mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Pirminė teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas. Taip pat nesudėtingų savo esme ir pobūdžiu procesinių dokumentų rengimas. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas rengia tokius procesinius dokumentus:

 • prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu;
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių;
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo;
 • prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo;
 • prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo;
 • prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo;
 • prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu.

Pirminė teisinė pagalba teikiama Joniškio rajono savivaldybės administracijoje (Livonijos g. 4-1, Joniškis). Pirminę teisinę pagalbą teikia Teisės ir metrikacijos skyrius:

Pareigos

Vardas, pavardė

Kabinetas

Telefonas

El. paštas

Vedėja

Agnė Valaitienė

212

+370 426 69 163

agne.valaitiene@joniskis.lt

Vyriausioji specialistė

Gerda Petrėnaitė
(laikinai nedirba)

 

Kas turi teisę gauti pirminę teisinę pagalbą? 

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba Joniškio rajono savivaldybės administracijoje teikiama asmenims iš anksto telefonu +370 426 69 163 susitarus dėl priėmimo datos ir laiko. Pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda, bet ji gali būti pratęsiama Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.

Būtina pažymėti, kad tuo pačiu klausimu dėl pirminės teisinės pagalbos asmuo gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikalinga antrinė teisinė pagalba, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo padeda surašyti ar pats surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygos, reikalingi dokumentai, kuriuos privaloma tūrėti, nurodyti skyrelyje antrinė teisinė pagalba.

Kada pirminė teisinė pagalba neteikiama?

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 4. pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.

Mediacija

Lietuvoje nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas, kuriuo siekiama skatinti mediacijos taikymą civiliniuose ginčuose, įtvirtinti vieningą mediacijos sistemą. Nuo 2020 m. sausio 1 d. taip pat įsigalioja Mediacijos įstatymo pataisos, numatančios privalomą mediaciją šeimos ginčuose. Paprastai mediacija apibūdinama kaip procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis padeda ginčo šalims rasti jiems geriausią sprendimą.

Taigi, mediacijos išskirtinis bruožas yra tas, kad nors trečioji šalis – mediatorius – ir dalyvauja tarp šalių kilusio ginčo sprendime, tačiau skirtingai negu teisme nepriima sprendimo, privalomo vykdyti ginčo šalims. Tokiu atveju sprendimą priima pačios šalys laisva valia. Ginčo šalys gali pasinaudoti šiuo ginčo sprendimo būdu tiek tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme, tiek ir tuo atveju, kai bylą jau nagrinėja teismas.

Daugiau informacijos apie mediaciją rasite šiame leidinyje.