mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Projektai

2024-02-23

„Tūkstantmečio mokyklos II“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas). Projekto Nr. 10-012-P-0001 Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d. Bendros visam projektui skirtos lėšos – 120 020 428,53 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma (viso projekto) – 120 077 883,61 Eur. Suma skirta Joniškio r. savivaldybei - 1 878 298,69 Eur. Projekto veiklos mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės. Joniškio rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir projekto lėšomis įgyvendins šias suplanuotas veiklas: Joniškio rajono savivaldybės švietimo bendruomenė tobulins kompetencijas lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio ugdymo ir STEAM ugdymo srityse. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įrengta menų menė, siuvimo ateljė. M. Slančiausko progimnazijoje įrengta STEAM laboratorija bei įkurta menų alėja. Joniškio „Aušros gimnazijoje bus įrengta muzikos studija, kultūrinio ugdymo poilsio erdvės, dailės studija, šokių teatro studija, įkurtas STEAM klasteris. Savivaldybėje bus siekiama diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes visų rajono mokyklų materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis visiems rajono mokiniams ir mokytojams. Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte). Siekiami rezultatai Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis; Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis; Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis; Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose; Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija
2023-07-12

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Joniškio rajono savivaldybė kartu su Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centru jungiasi prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.  Projekto tikslinė grupė – likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus. Projekto siekiami rezultatai:  Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai; Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc. Projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – 66 globos centrai ir 60 savivaldybių. Projekto pradžia – 2023 m. liepos 1 d. Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos – 15 046 600,00 Eur. Joniškio rajonui skirtos lėšos – 226 074,24 Eur. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Joniškio rajono savivaldybės administracijos, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija
2023-06-22

Medžiotojų gatvės kapitalinio remonto darbai

Veiksmų programa: Valstybės investicijų programa Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2023 m. birželio mėn. veiklų pabaiga: 2023 m. gruodžio mėn. Projekto vertė: 707 615 Eur Finansavimo šaltiniai: Valstybės investicijų programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas: Pagerinti pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių eismo sąlygas Joniškio miesto Medžiotojų gatve prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo Joniškio mieste. Projekto aprašymas: Joniškio mieste esanti Medžiotojų gatvė projektuojama taip, kad atitiktų C kategorijai (aptarnaujančios gatvės) keliamus reikalavimus. Projektuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Projektuojamos Medžiotojų gatvės ilgis 0,406 km. Projektuojamos gatvės kategorija – C (aptarnaujančios gatvės), gatvės plotis - 6,00 m., dvi eismo juostos po 3,0 m. Abiejuose kelio pusėse projektuojamas pėsčiųjų takas iš betono trinkelių dangos. Gatvėje esantis pėsčiųjų tako plotis kinta nuo 1,50 m iki 3,5 m. Kairėje gatvės pusėje projektuojama 28 automobilių stovėjimo vietų aikštelė. Automobilių stovėjimo aikštelėje 3 vietos skirtos neįgaliesiems, iš kurių: 2 vietos – B tipo ir 1 vieta – A tipo. Automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama iš asfaltbetonio dangos. Projekto rezultatas: Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos-susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas, užtikrins gyventojų darnų ir saugų judumą. Asmuo kontaktams: Vidas Dirsė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 426) 69 147, el. p. vidas.dirse@joniskis.lt.  
2023-06-06

Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas

PROJEKTO EIGA 2023-11-11 Techninis darbo projektas pateiktas ekspertizei. 2023-11-07 Pasirašyta projekto ekspertizės sutartis su UAB „Darbasta“. Sutarties vertė 1 972,30 Eur. Sutarties trukmė 1 mėn. 2023-08-22 Pasirašyta Techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutartis su UAB „Projektai ir Co“. Sutarties trukmė 5 mėn. 2023-05-11 Pradėti rengti techninio darbo projekto parengimo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentai 2023-05-10 Pasirašyta  projekto „Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ finansavimo sutartis APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono Skaistgirio gimnazija Projekto partneriai Joniškio rajono savivaldybės administracija, asociacija „Skaistgirio miestelio bendruomenė”, visuomeninės organizacija Skaistgirio jaunimo klubas „SJK”. Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2023 m. gegužės mėn. veiklų pabaiga: 2025 m. gegužės mėn. Projekto vertė 130 000,00 Eur Finansavimo šaltiniai Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą, siekiant Sumanaus kaimo strateginių tikslų“ (Nr. LEADER-19.2-7.3.) paramos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę, atnaujinant esamą Joniškio rajono kaimo vietovės sporto infrastruktūrą Projekto aprašymas Projekto metu planuojama: 1. Universalios krepšinio – teniso aikštelės įrengimas: krepšinio aikštelės senų pagrindų ardymas, naujų pagrindų ruošimas, senų įrenginių išmontavimas, krepšinio aikštelės lietos dangos įrengimas, linijų nubraižymas, krepšinio stovų pastatymas, teniso įrangos įrengimas ir kt.; 2. Gimnastikos įrenginių aikštelės įrengimas: gimnastikos aikštelės pagrindų ruošimas, senų įrenginių išmontavimas, naujų įrenginių įrengimas; 3. Krepšinio – teniso ir gimnastikos aikštelėse esančios mažosios infrastruktūros atnaujinimas: išmaniųjų suoliukų įrengimas (2 vnt), medinių suolų pastatymas (4 vnt).  Projekto rezultatas Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas skatins vietos gyventojus įsitraukti į socialines, kultūrines bei sporto veiklas, bus sukurta laisvalaikio praleidimo erdvė vaikams ir jaunimui. Projektas leis mažinti socialinę atskirtį tarp gyventojų, didins gyventojų įsitraukimą į aktyvią edukacinę, rekreacinę, poilsinę veiklą, taip bus skatinamas gyventojų socialinis ir ekonominis aktyvumas. Asmuo kontaktams Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Vilčiauskienė, tel. nr. (8 426) 51 090, el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt
2023-01-11

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA 2023-03-01 – 2023-05-01  Atliekamos Administracinio, Mokyklos, Valgyklos ir Bendrabučio, Sporto salės Techninių darbo projektų A laidų ekspertizės 2021-10-01 Parengtas  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato (Livonijos g. 6, Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaitos 2021-11-10 Parengtas  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato (Statybininkų g. 3 Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaitos 2021-12-29 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Administracinio“ pastato, Livonijos g. Joniškis, energinio efektyvumo didinimo techninio projekto parengimo paslaugų sutartis 2022-01-31 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato „Mokykla“ stogo paprastojo remonto aprašo parengimo sutartis 2022-02-03 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų „Valgykla“, „Sporto salė“ ir „Bendrabutis“ energetinio efektyvumo didinimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutartis 2022-06-07 Pasirašyta projekto „Mokyklos ir sporto salės pastatų Livonijos g. 6, Joniškyje, paprastasis remontas“ A laidos parengimo sutartis 2022-07-20 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Administracinio“ pastato Livonijos g. 6, Joniškis paprastojo remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis 2022-07-26 Pasirašyta Valgyklos ir bendrabučio pastatų Statybininkų g. 3, Joniškyje paprastojo remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis 2022-12-12 Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų „Valgykla“ ir „Sporto salė“ paprastojo remonto techninių darbo projektų koregavimo paslaugų sutartis APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energinio efektyvumo didinimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis Veiklų pradžia 2021 m. spalio mėn. Veiklų pabaiga 2025 m. kovo mėn. Projekto vertė 1,7 mln. Eur. Finansavimo šaltiniai VIPA finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Padidinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energijos vartojimo efektyvumą Projekto aprašymas Atlikus pastatų EA duomenų analizę bei skaičiavimus nustatyta, kad pastatų energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės, lyginant su pastatų atitinkančių STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ keliamus reikalavimus. Įvertinus pastatų, energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtaką pastatų energijos sąnaudoms, būtina diegti kompleksines energijos taupymo priemones (jų paketus), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastatų būklės gerinimo klausimus bei geriausiai atitiktų norminius reikalavimus. Projekto rezultatas Projekto rezultatas – atnaujinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatai (5 vnt.). Viešųjų pastatų patalpų bendrasis plotas – 9 835,19 m2. Įgyvendinus projektą, pastatai taps energetiškai efektyvesni, o patalpos išnaudojamos efektyviai bei atitiks statybos ir higienos reikalavimus. Asmuo kontaktams Eglė Vilčiauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 426 52 091 , el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.
2023-01-11

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA 2023-11-08 Projektas pateiktas ekspertizei. 2023-11-06 Pasirašyta projekto ekspertizės sutartis su UAB „Pastatų konstrukcijos“. Vertė 2 286,90 Eur. Trukmė 20 d. d.  2023-03-30 Pasirašyta Joniškio M. Slančiausko energinio efektyvumo didinimo techninio darbo projekto parengimo sutartis su UAB „Progresyvūs projektai“. Sutarties trukmė – 6 mėn. 2022-09-27 Rengiamas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pasato (Pašvitinio g. 19, Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicinis projektas ir energijos vartojimo auditai APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų (Pašvitinio g. 19, Joniškis) energinio efektyvumo didinimas Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis Veiklų pradžia 2022 m. Veiklų pabaiga 2024 m. Projekto vertė 1,6 mln. Eur. Finansavimo šaltiniai VIPA „Savivaldybių pastatų fondas“ finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Atnaujinti Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatus, esančius Pašvitinio g. 19, Joniškyje, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą Projekto aprašymas Investicijų projektas rengiamas Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos pastatų (Pašvitinio g. 19, Joniškis) atnaujinimui siekiant didinti jų energijos vartojimo efektyvumą. Projekto problema - nerenovuotų pastatų išorinių atitvarų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka keliamų reikalavimų, prasta pastatų būklė, vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu neatitinka higienos normų keliamų reikalavimų, pastatų energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės lyginant su pastatų atitinkančių keliamus reikalavimus. Dėl žemo energetinio efektyvumo, pastatus būtina apšiltinti, atnaujinti inžinerines sistemas (elektros, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, lietaus ir drenažo) sutvarkyti įėjimo laiptus ir stogelius virš įėjimų. Projekto rezultatas Atnaujinus pastatus bus padidintas Viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumas, jų patalpų ploto naudojimo efektyvumas, patalpos atitiktų šiai dienai keliamus statybos ir higienos reikalavimus pastate vykdomai veiklai. Asmuo kontaktams Eglė Vilčiauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 426 52 091, el.p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.
2023-01-10

Žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 vystymas, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą

Projekto pavadinimas Žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 vystymas, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą Veiksmų programa Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2021 m. spalio mėn. veiklų pabaiga: 2024 m. II ketvirtis Projekto vertė 330 000 Eur. Finansavimo šaltiniai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Investicinio žemės sklypo patrauklumo didinimas siekiant pritraukti potencialias investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Projekto aprašymas Pagal parengtą techninę dokumentaciją numatoma: 1) iki žemės sklypo ribos pastatyti lauko inžinerinius tinklus (vandens tiekimo, buitinių nuotekų šalinimo, elektros energijos tiekimo) 2) atlikti dalies žemės sklypo sutvarkymo darbus. Projekto rezultatas Įgyvendinus projektą bus išvystyta investuotojams pritraukti reikalinga inžinerinė infrastruktūra.    Asmuo kontaktams Artūras Pališkevičius, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. nr. 8 612 95 520, el. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt.
2023-01-10

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose

PROJEKTO EIGA Data Įvykis 2024-01-02 Baigtos EEK pirkimo procedūros. Bendra sutarčių vertė 661 129,95 Eur.1. Administracija, UAB „Elmitra“, vertė 66 550,00 Eur;2. Kepalių seniūnija, UAB „Saulės grąža“, vertė 30 250,00 Eur;3. Skaistgirio seniūnija, UAB „Axioma servisas“, vertė 24 406,12 Eur;4. Joniškio seniūnija, UAB „Axioma servisas“, vertė 24 708,62 Eur;5. Ligoninė, UAB „Elmitra“, vertė 98 010,00 Eur;6. Kultūros centras, UAB „Elmitra“, vertė 48 212,45 Eur;7. Žagarės gimnazija, UAB „Axioma servisas“, vertė 24 006,82 Eur;8. „Aušros“ gimnazija, UAB „Elmitra“, vertė 48 398,79 Eur;9. M. Slančiausko progimnazija, UAB „Elmitra“, vertė 27 158,45 Eur;10. Darželis „Saulutė“, UAB „Elmitra“, vertė 26 590,96 Eur; 11. Darželis „Saulutė“, UAB „Elmitra“, vertė 25 529,79 Eur;12. „Saulės“ mokykla, UAB „Elmitra“, vertė 24 926,00 Eur;13. „Saulės“ mokykla, UAB „Elmitra“, vertė 24 744,50 Eur;14. Skaistgirio gimnazija, UAB „Elmitra“, vertė 25 408,79 Eur;15. Skaistgirio gimnazija, UAB „Elmitra“, vertė 25 107,50 Eur;16. Vaiko ir šeimos gerovės centras, UAB „Elmitra“, vertė 25 517,69 Eur;17. Darželis „Vyturėlis“, UAB „Elmitra“, vertė 23 821,27 Eur;18. Darželis „Ąžuoliukas“, UAB „Elmitra“, vertė 23 458,27 Eur;19. PSPC, UAB „Elmitra“, vertė 22 371,69 Eur;20. Kriukų seniūnija, UAB „Axioma servisas“, vertė 21 952,24 Eur. 2023-09-12 Pradėtos elektros energijos kaupimo įrenginių pirkimo procedūros Medžiotojų g. 4, Joniškis, Aušros g. 13, Skaistgirys, Audruvės g. 4, Kirnaičiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukai, S. Goeso g. 2, Joniškis, Statybininkų g. 5, Joniškis, Parko g. 7, Bariūnai., Melioratorių a. 14, Joniškis, Žemaičių g. 14, Joniškis, Pašvitinio g. 21, Joniškis, Šermukšnių g. 2, Skaistgirys, Šermukšnių g. 4, Skaistgirys, Parko g. 9, Žagarė, Kęstučio g. 1, Žagarė, Latvių g. 2, Joniškis. 2023-09-07 Baigti montuoti saulės elektrinių moduliai ant Medžiotojų g. 4, Joniškis, Aušros g. 13, Skaistgirys, Audruvės g. 4, Kirnaičiai, S. Goeso g. 2, Joniškis, Statybininkų g. 5, Joniškis, Parko g. 7, Bariūnai, Melioratorių a. 14, Joniškis, Žemaičių g. 14, Joniškis, Pašvitinio g. 21, Joniškis, Šermukšnių g. 2, Skaistgirys, Šermukšnių g. 4, Skaistgirys, Parko g. 9, Žagarė, Kęstučio g. 1, Žagarė. 2023-08-30 Pasirašytos sutartys su UAB „Elmitra“ dėl 10 kW saulės elektrinių įrengimo ant Joniškio vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ ir Kriukų seniūnijos pastatų stogų. Sutarčių vertė 11200,00 Eur. 2023-06-02 Pasirašytos sutartys su UAB „Elmitra“, UAB „Elektra man“ ir UAB „Auroros paslaugos“ dėl 10 kW saulės elektrinių įrengimo. Bendra sutarčių vertė 110936,50 Eur. 2023-03-02 Pradėtos 10 kW saulės elektrinių įrengimo viešųjų pirkimų procedūros Joniškio rajono savivaldybės administracijos Skaistgirio, Kepalių ir Joniškio seniūnijose, Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, Joniškio vaikų lopšelyje darželyje „Saulutė“, Joniškio vaikų darželyje „Vyturėlis“ Joniškio kultūros centre, VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre, Joniškio r. Žagarės ir Skaistgirio gimnazijose, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre. 2022-12-01 Parengtas Projekto „Saulės elektrinių ir elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas, valdymas ir plėtra Joniškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo veiklos modelis. 2022-10-04 APVA pateiktos paraiškos pagal priemonę „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams. 2022-09-27 Parengta Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo Joniškio rajono savivaldybės įstaigose galimybių studija. 2022-09-22 Parengta Saulės elektrinių įrengimo ir plėtros Joniškio rajono savivaldybėje galimybių studija. APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeniniuose pastatuose Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2022 m. rugsėjo mėn. veiklų pabaiga: 2025 m. gruodžio mėn. Projekto vertė 5,2 mln. Eur  Finansavimo šaltiniai Klimato kaitos programos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Mažinti išlaidas už elektros energijos vartojimą, padidinti elektros energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Projekto aprašymas Įgyvendinant projektą savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bus montuojamos saulės elektrinės, kurios bus prijungiamos prie išmaniųjų elektros energijos kaupimo įrenginių. Projekte dalyvaujančios įstaigos: 1.  Joniškio rajono savivaldybės administracija;2.  VšĮ Joniškio ligoninė;3.  VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras;4.  Joniškio kultūros centras;5.  Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“6.  Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“;7.  Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“;8.  Joniškio r. Žagarės gimnazija;9.  Joniškio r. Skaistgirio gimnazija;10.  Joniškio „Aušros“ gimnazija;11.  Joniškio M. Slančiausko progimnazija;12.  Joniškio r. vaiko ir šeimos gerovės centras;13.  Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla. Siekiant ateityje pilnai užtikrinti visų savivaldybės įstaigų elektros energijos poreikį, Joniškio miesto vandenvietės teritorijoje planuojama 4 MW saulės elektrinių parko statyba. Projekto rezultatas Ženkliai sumažėjusios elektros energijos suvartojimo sąnaudos. Sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Projekto vadovas Eglė Burbienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 606 11 388, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt.
2022-05-03

Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu Joniškio raj., Jauniūnų k. statybos užbaigimo darbai

Data Įvykis 2023-10-17 Pasirašyta 205,6 tūkst. eurų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 2022-07-26 Pasirašyta monumento ir meninių akcentų įrengimo (skulptoriaus) paslaugų sutartis su Gintautu Lukošaičiu 2022-06-28 Paskelbtas monumento ir meninių akcentų įrengimo (skulptoriaus) paslaugų pirkimas 2022-04-27 Pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas su UAB „Gigas“ 2022-04-26 Pasirašyta I etapo statybos darbų sutartis su UAB „Gigas“ 2022-02-23 Paskelbtas I etapo rangos darbų pirkimas   Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo laikotarpis veiklų pradžia: 2022 m. II ketvirtis veiklų pabaiga: 2024 m. III ketvirtis Projekto vertė 1 565 365 Eur Finansavimo šaltiniai LR Valstybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Plėsti tautos istorijai reikšmingų kultūros objektų infrastruktūrą Joniškio rajone Projekto aprašymas 1236 m. rugsėjo 22 d. mūšyje, istorinėje Saulės žemėje, buvo pasiekta Europinės reikšmės pergalė, kuri jau tada įrašė Lietuvą į Europos istoriją ir atvėrė kelius Lietuvos valstybės įsitvirtinimui. Tai pirmoji tokia ryški pergalė per 250 metų trukusį Lietuvos karą su Kryžiuočių bei Kalavijuočių ordinais ir Aukso Orda. Saulės mūšio pergalė primena tūkstantmečius skaičiuojančią laisvės kovų istoriją. Saulės mūšio lauko vietovė, esanti Joniškio rajone, Jauniūnuose, Tautinio ir Mūšos upelių santakoje – svarbi Lietuvos kultūros paveldo dalis, 1987 m. įrašyta į Respublikos istorijos paminklų sąrašą, o 2003 m. į patikslintą Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16571). 2008 m. buvo pradėtas rengti Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu techninis projektas. Rengiant techninį projektą, architektų kolektyvas išnagrinėjo senas topografines nuotraukas, istorinę medžiagą (net 1699 m. saksų kariuomenės rengtą topografinį planą, kuriame pavaizduotas senasis kelias į Šiaulius, jo sankirta su Mūšos upe, šalia tuo metu jau egzistavusi Meškuičių gyvenvietė). Archeologiniais tyrimais įrodyta, kad Saulės mūšio vietoje kadaise buvo užpelkėjęs ežeras. Projekte numatyta, kad viso komplekso koloristika ir medžiagiškumas turėtų būti grindžiamas gamtoje sutinkamais analogais. Sprendimuose vyrautų gamtiniai elementai: vanduo, želdynai, gruntiniai keliukai. Pagal saulės mūšio kroniką – vanduo neatskiriamas elementas tose vietovėse, kitas parko elementas – tiltas – jungiantis vandens telkinį ir žemės žalią plotą. Tame plote planuojama sodinti ąžuolus – lietuviškos stiprybės ir kartu mūšyje su priešais kovojusių lietuvių karių simbolį. Parko viduryje bus įrengta mūšio arena. Tai apskritimo formos sakralinė erdvė. Apskritimo viduryje stovės vertikalė – saulės laikrodžio formos stulpas. Memorialinio parko teritorijoje bus suformuota 7 m. kalva, ant kurios švenčių metu bus deginami laužai. Vienas iš pagrindinių parko akcentų – ąžuolynas. Vienoje tilto pusėje žaliuos ąžuolai, o kitoje iš vandens bus matyti ąžuoliniai kelmai, kurie simbolizuos pralaimėjusią kalavijuočių ordino kariuomenę. 2008-2013 m. buvo atlikta eilė darbų: parengtas sklypo suformavimo detalusis planas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, techninis darbo projektas (A. Černiausko architektūros studija), atlikti žemės kasimo darbai, tvenkinio ir kūlgrindos įrengimo darbai, įrengta dalis pėsčiųjų takų, 2 automobilių stovėjimo aikštelės, pasodintas parkas, atlikti tvenkinio vandens lygio reguliavimo sistemos įrengimo darbai. Siekiant užbaigti memorialo įrengimą būtina atlikti šiuos darbus: pastatyti ir įrengti ekspozicijų patalpas, atlikti memorialinio paminklo kalvos suformavimo darbus, įrengti pėsčiųjų takus, atlikti tvenkinio pakrančių sutvirtinimo ir apželdinimo darbus, elektros komunikacijų įrengimą, teritorijos apželdinimo užbaigimą, pagrindinio kelio žvyruota danga įrengimą, saulės laikrodžio formos stulpo, meninių akcentų pastatymą ir kitus būtinus darbus. Projekto rezultatas Pastatytas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantis kultūros objektas – memorialas Saulės mūšio pergalės įamžinimui. Projekto įgyvendinimas garantuotų kompleksinį problemų sprendimą: pagerėtų viešųjų erdvių estetinė (vizualinė) vertė, išaugtų visuomeninės infrastruktūros ir  gyvenamosios aplinkos kokybė, gyventojų užimtumas. Atnaujintos teritorijos taptų patrauklesnės ne tik Joniškio rajono bendruomenei, bet bendrai visiems verslo subjektams, svečiams; kultūros infrastruktūros sukūrimas įgalintų efektyviau išnaudoti poilsinį-rekreacinį vietovės potencialą. Minėti veiksniai prisidėtų prie spartesnės regiono ekonominės ir socialinės plėtros. Pažymėtina, kad viešosios kultūros infrastruktūros kokybė didele dalimi itin sąlygoja bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka. Modernizuojama ar naujai kuriama viešoji infrastruktūra formuoja patrauklią erdvę bendruomenės narių susitikimams, sudaro sąlygas gyventojų verslumo skatinimui, visuomeninių iniciatyvų plėtrai. Projektas, kurio metu planuojama aktualizuoti naują kultūros objektą – memorialą, leis pasiekti reikšmingų socialinių bei ekonominių rezultatų, susijusių su Joniškio rajono aplinkos gerinimu, ir užtikrins aukštą pridėtinę vertę šio rajono gyventojams. Projekto vadovas Simonas Mykolaitis, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 686 88 220, el. p. simonas.mykolaitis@joniskis.lt.
2021-07-15

Pastato Upytės g. 1, Joniškio m. išorės remontas

PROJEKTO PAVADINIMAS „Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai“ PROJEKTO EIGA Data Įvykis 2022-09-30 Baigti I etapo darbai. Tvarkomi defektai. Ruošiami dokumentai deklaracijos ekspertiniam tvirtinimui. 2022-03-26 Statybvietė perduota rangovui ir pradėti rangos darbai 2022-03-15 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Gamasta“ 2022-03-14 Pasirašyta III etapo darbų deklaracija apie užbaigimą 2022-03-02 Pasirašytas statybvietės perdavimo–priėmimo aktas 2022-02-08 Paskelbtas konkursas dėl projekto „Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai I etapo darbai“ 2021-10-22 Vykdomas projektas „Gyvenamosios paskirties pastato, prekybos, administracines ir sandėliavimo paskirties pastatu Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto I ir III etapų darbai“ 2021-06-28 Statybvietė (Upytės g. 1 Joniškis) perduota rangovui UAB „Gamasta“ 2021-16-18 Įsigaliojo rangos darbų sutartis su UAB „Gamasta“ 2021-05-13 Paskelbtas rangos darbų pirkimas „Gyvenamosios paskirties pastato, prekybos, administracines ir sandėliavimo paskirties pastatu Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto I ir III etapų darbai“ 2021-08-10 Gautas statybą leidžiantis dokumentas 2021-05-21 Gautas tvarkybos darbų leidimas 2021-04-27 Gautas statybos leidimas 2021-03-10 Baigtas rengti  prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto projektas 2020-06-22 Pasirašyta sutartis su UAB „Vakarinis fasadas“ dėl prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto projekto rengimo APIE PROJEKTĄ Projekto vykdytojas Joniškio rajono savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Kapitalinio remonto I ir III etapų darbų aprašymas Suremontuotas pastato fasadas, atnaujintas stogas, nutiesti vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros tinklai. Sutvarkytos vidaus patalpos, įrengti san. mazgai, gaisrinė, apsauginė signalizacijos. Darbų vertė 264 000 Eur Asmuo kontaktams Rita Lelionienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos  Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 426) 52 091, el. p. rita.lelioniene@joniskis.lt  
2021-06-30

Universalios sporto salės ir baseino komplekso statyba ir viešųjų paslaugų teikimas

PROJEKTO PAVADINIMAS „Universalios sporto salės ir baseino komplekso statyba ir viešųjų paslaugų teikimas“ PROJEKTO EIGA Data Įvykis 2023-11-28 II pakopos teisinės derybos su Dalyviu 2023-11-27 II pakopos teisinės derybos su Dalyviu 2023-11-23 III pakopos techninės derybos su Dalyviais 2023-10-25 I pakopos teisinės derybos su Dalyviais 2023-09-21 II pakopos techninės derybos su Dalyviais 2023-09-08 I pakopos techninės derybos su Dalyviais 2023-08-04 Dalyvių pirminių pasiūlymų pateikimas 2023-05-18 Organizuotas virtualus informacinis susitikimas su viešojo pirkimo dalyviais dėl tolimesnių pirkimo procedūrų vykdymo 2023-04-27 įvertintos viešojo pirkimo paraiškos, kandidatų atitiktis kvalifikacijos reikalavimams 2022-12-30 CVP IS paskelbta privataus subjekto atranka projekto įgyvendinimui, paraiškos teikiamos iki 2023 m. kovo 31 d. (skelbimas) 2022-12-22 CVP IS paskelbta rinkos konsultacija dėl pirkimo sąlygų. Organizuotas virtualus viešosios konsultacijos renginys. (pristatymas) 2022-12-15 Parengti viešojo pirkimo (skelbiamų derybų) dokumentai 2022-08-11 Joniškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl projekto įgyvendinimo 2022-05-27 Projektas pristatytas CPVA organizuojamoje VPSP mugėje (pristatymas) 2022-05-24 CPVA pateikė išvadą dėl projekto ir partnerystės socialinės ekonominės naudos 2022-05 Parengti investicijų projektas ir partnerystės klausimynas   APIE PROJEKTĄ Projekto pavadinimas: „Universalios sporto salės ir baseino komplekso statyba ir viešųjų paslaugų teikimas“ Projekto vykdytojas: Joniškio rajono savivaldybės administracija Projekto įgyvendinimo forma Valdžios ir privataus subjektų partnerystė Privačiam subjektui perduodama veikla Universalios sporto salės ir baseino komplekso projektavimas, statyba ir įrengimo darbai bei infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra, renginių organizavimas ir kitos paslaugos Projekto įgyvendinimo laikotarpis 18 metų (3 metai – statinių statyba, 15 metų – projekto administravimas) Projekto vertė 5,9 mln. Eur Finansavimo šaltiniai Privataus investuotojo ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projekto tikslas Didinti šiuolaikinius visuomenės poreikius atitinkančio laisvalaikio užimtumo, sveikatinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą Joniškio rajono gyventojams Projekto aprašymas Projektu siekiama suteikti teisę privačiam subjektui žemės sklype adresu Statybininkų g. 7, Joniškis, naujo universalios sporto salės ir baseino komplekso (projektavimas, statyba) sukūrimą ir  įrengimą, o taip pat suteikti teisę sporto komplekso infrastruktūrą  valdyti, prižiūrėti, nuomoti, teikti neformalaus švietimo paslaugas, organizuoti renginius bei vykdyti kitas komercines veiklas, susijusias su sporto ir sveikatinimo ir paslaugomis. Numatoma sukurti universalios sporto salės ir baseino kompleksą (bendras komplekso plotas apie 3150 m2), kurį sudarys: baseinas (25 m, min. 3 takeliai) ir 3-4 pirtys; vidaus sporto infrastruktūra (aktyvios mankštos judėjimo - gimnastikos, treniruoklių salė), kurioje vykdomos sunkiosios atletikos sporto treniruotės bei mėgėjiška sportinė gimnastikos visiems veikla; 500 sėdimų vietų salė skirta krepšinio, futbolo, rankinio, kovos sporto šakų ir sunkiosios atletikos varžyboms; kavinė su renginių erdve; administracinės patalpos. Projekto rezultatas: Įgyvendinus projektą, padidintas infrastruktūros prieinamumas leis: įtraukti visą miesto bendruomenę į sveikos gyvensenos ugdymą ir fizinio aktyvumo didinimą; pagerinti sąlygas vykdyti kokybiškas treniruotes ir varžybas; sudaryti galimybes treniruotis plaukikams; ugdyti sportininkus, kurie potencialiai galėtų pasiekti aukštų rezultatų ir taip garsintų ne tik savivaldybės, bet ir Lietuvos vardą; didins rajono patrauklumą tarp gyventojų, besirenkančių Joniškio miestą bei rajoną kaip gyvenamąją ar darbo aplinką. Projekto vadovas: Vilija Aleksienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja, tel. Nr. 8 687 50 147, el. p. vilija.aleksiene@joniskis.lt