mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

2021-08-20

Darbuotojų dėmesiui dėl kvietimo dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose

Kviečiame 2021 m. rugpjūčio 25 d. dalyvauti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimuose. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 170 straipsnio 1 dalimi,  bus renkami penki Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos nariai. Balsavimas vyks Joniškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 170 straipsnio 6 dalimi, darbdavys privalo sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti rinkimuose ir už šį laiką jiems mokėti jų vidutinį darbo užmokestį. Pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 171 straipsnio 1 dalį, Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.  Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Kviečiame aktyviai dalyvauti rinkimuose. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2021-08-19

Kviečiame teikti 3 mėnesių trukmės NVŠ programų paraiškas

Kviečiame visus neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki rugsėjo 10 d. teikti paraiškas Joniškio rajono vaikams ugdyti įsisavinat NVŠ programoms skirtas lėšas. Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki  2021 m. rugsėjo 10  d.  Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14 - 2, 84173 Joniškis arba el. p. [email protected]. Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos. Detalesnė informacija teikiama čia, arba mob. 8 682 92 525, el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt. NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir Joniškio rajone veiklą įgyvendinti ne daugiau kaip pagal 2 NVŠ programas. Kviečiame konkursui teikti 3 mėnesių trukmės programas ir jas įgyvendinti nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos. NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai,  įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla). Finansuojant  NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 10 – 20 Eur / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą. Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių. Laukiame konkurso dalyvių paraiškų. Joniškio rajono švietimo centro informacija
2021-08-19

VMI nuo COVID-19 nukentėjusius savarankiškai dirbančius gyventojus kviečia teikti paraiškas subsidijai gauti

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad Ekonomikos ir inovacijų misterija atnaujino subsidijų savarankiškai dirbantiems aprašą. Iki rugsėjo 1 d. prašymą subsidijai gauti gali pateikti ir tie 2020 m. individualią veiklą vykdę gyventojai, kurių veikla buvo įtraukta į apribotų veiklų sąrašą, tačiau anksčiau į subsidiją jie negalėjo pretenduoti, nes veiklą buvo išregistravę iki 2020 m. lapkričio 6 d. Nuo šiandien apraše nustatytus kriterijus atitinkantys, savarankiškai dirbantys gyventojai supaprastiną paraiškos formą gali pateikti per Mano VMI (Pateikti paraišką individualią veiklą vykdančio asmens subsidijai gauti).  „Kvietimas teikti paraiškas subsidijai gauti atnaujintas Vyriausybei pritarus priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo tvarkos keitimams. Subsidijoms veiklos likvidumui palaikyti papildomai skirta beveik 2,4 mln. Eur“, - sako VMI Mokestinių prievolių departamento atstovė Danutė Laurinavičienė. Paraiškos formos pateikimo procesas dėl subsidijos savarankiškai dirbantiems nepasikeitė. Prisijungus prie Mano VMI gyventojai ras jau užpildytą paraišką, su kuria tereikia susipažinti – įsitikinti, jog pateikti duomenys yra korektiški, ir patvirtinti. Paraišką pateikęs gyventojas asmenine žinute Mano VMI bus informuojamas, ar jo paraiška yra tenkinama, ar ne, ir jeigu ne, tai kodėl. Subsidija gali būti skiriama gyventojui, vykdančiam individualią veiklą, kai tenkinamos šios sąlygos: 2020 m. vykdė individualią veiklą pagal pažymą ir / ar verslo liudijimą, įtrauktą į dėl COVID-19 apribotų veiklų sąrašą: ribojamų individualių veiklų pagal pažymąsąrašas yra čia, ribojamų veiklų pagal verslo liudijimąsąrašas yra čia. 2020 m. vykdytos individualios veiklos trukmė atitinka bent vieną iš šių punktų: individualią veiklą pagal pažymą gyventojas buvo įregistravęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba verslo liudijimą (-us) gyventojas buvo įsigijęs ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis, laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai, arba jeigu gyventojas keitė individualios veiklos formą, tačiau bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė sudaro ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų (nenutrūkstamai ar su pertraukomis) nuo sausio 1 d. iki lapkričio 6 d. imtinai. Gyventojo 2019 metais gautos apmokestinamosios pajamos iš neindividualios veiklos neviršija 6 660 Eur, o 2020 metais gautos visos apmokestinamosios pajamos neviršija 21 852 Eur. Gyventojas yra pateikęs pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m. (jei privalo). Taip pat gyventojas negali būti bankrutuojantis; privalo turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; savo vardu finansų įstaigoje atidarytą atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą; turi nevykdyti veiklos sektoriuose, kurie išvardyti Europos Komisijos Reglamente[1]. Subsidijos dydis priklausys nuo veiklos vykdymo laikotarpio ir formos. Jeigu gyventojas vykdė individualią veiklą pagal pažymą, subsidija sudarys 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur. Jeigu gyventojas vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, subsidija sudarys 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 10 926 Eur. Jei gyventojas individualią veiklą pradėjo vykdyti tik 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, jam bus skirta 100 Eur subsidija. Jei gyventojas vykdė ir individualią veiklą pagal pažymą, ir pagal verslo liudijimą, arba pakeitė vieną veiklos formą į kitą, jam skiriama viena subsidija, kuri gali sudaryti: 100 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo visų 2019 metų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų ir 100 proc. verslo liudijimo (-ų) kainos (pajamų mokesčio), sumokėtos už 2019 metų veiklos vykdymo laikotarpius, t. y. bus sudedamas pajamų mokestis, apskaičiuotas už abi veiklos vykdymo formas. Subsidijų vertinimo procesas. Gautas paraiškas VMI perduoda įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar gyventojui gavus subsidiją nebus viršyta didžiausia leistina pagalbos suma, nustatyta Europos Komisijos reglamentu[2]. LVPA tinkamų subsidijuoti paraiškų sąrašą pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, gyventojui ją perveda Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Paminėtina, kad pagal naują pagalbos priemonės skyrimo tvarką nuo pandemijos nukentėję individualią veiklą vykdantys gyventojai gali pretenduoti ir į kompensacijas dėl patalpų nuomos bei su jų eksploatavimu susijusių išlaidų. Dėl šių kompensacijų reikia kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), tel.  8 5 210 7510, el. paštas uzklausos@invega.lt Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija
2021-08-18

Informacija apie parengtas schemas ir įsakymo pakeitimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsnių nuostatomis, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 “Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo“, Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 p informuojame apie parengtas valstybės saugomas gamtos paveldo objektų schemas ir aplinkos ministro įsakymo „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ projektą. Gamtos paveldo objektų schemose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Gamtos paveldo objektų teritorijose ir jų buferinės apsaugos zonose veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos  specialiųjų žemės naudojimo įstatymas, Gamtos paveldo objektų nuostatai. Šiuo projektu yra tvirtinamos gamtos paveldo objektų schemos, skelbiami nauji gamtos paveldo objektai valstybės saugomais ir taip pat pripažįstami sunykusiais gamtos paveldo objektai. Nuo š. m. rugpjūčio 16 d. su minėtu aplinkos ministro įsakymo projektu ir valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemomis visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Daugiau informacijos apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemas kreipkitės į Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. p. vstt@vstt.lt, vstt.lrv.lt. Schemos rengiamos ES projekto Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ lėšomis. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija
2021-08-13

„Lietuvos draudimas“ tęsia „Apsaugok mane“ tradicijas: rugsėjį Joniškio mieste/rajone visi moksleiviai bus apdrausti

Viena ilgiausiai šalyje gyvuojančių socialinės atsakomybės akcijų – saugaus eismo iniciatyva „Apsaugok mane“ kasmet, kiekvieną rugsėjį, draudžia visus moksleivius nuo nelaimių keliuose. Šios akcijos metu didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ kartu su Joniškio miesto/rajono savivaldybe rugsėjį kviečia pasirūpinti moksleivių saugumu keliuose: visi moksleiviai bus apdrausti, o savivaldybė savo ruožtu kviečia kiekvieną gyventoją atkreipti dėmesį į vaikų saugumą. Vaikų saugumas – kiekvieno gyventojo rankose „Kiekvienas rugsėjis – laikas, kuomet eismas tampa intensyvesnis, o vaikų, skubančių į mokyklas ar būrelius – daugėja. Šiemet, po dar vienų neeilinių mokslo metų, dalis moksleivių grįš į ugdymo įstaigas.  Raginame visus tėvelius savo vaikams prieš naujus mokslo metus priminti elementarius, bet kartais gyvybiškai svarbius dalykus – kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam ir raudonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą“, – sako savivaldybės atstovas. Įvykių pasitiko kasmet „Apsaugok mane“ iniciatorė, didžiausia šalies draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas“ sako, kad per 22-ejus akcijos metus pavyko atkreipti dėmesį ir auginti visuomenės atsakomybės jausmą už kiekvieną vaiką kelyje: „Kasmet visoje šalyje, visą rugsėjį apdraudžiame daugiau nei 320 tūkst. vaikų  – tiek moksleivių turime šalyje ir visiems jiems galioja draudimo apsauga. Šios akcijos tikslas – didinti visuomenės dėmesį ir mažinti nelaimių keliuose skaičių. Šiuo metu fiksuojame beveik 100 rugsėjo mėnesiais patirtų nelaimingų atsitikimų ir esame nukentėjusiems išmokėję daugiau nei 40 tūkst. eurų.“, – teigia Joniškio mieste veikiančio „Lietuvos draudimo“  skyriaus vadovas Edita Kulpienė. Nemokamas draudimas galioja automatiškai Akcijos metu, visą rugsėjį, kiekvienas šalies moksleivis turi nemokamą draudimą nuo nelaimių kelyje. Dovanojamo draudimo suma – 5 tūkst. eurų.  „Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną ir dėl to tėveliams nieko papildomai daryti nereikia. Jei moksleivis, keliaudamas pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tiesiog registruokite žalą „Lietuvos draudimo“ svetainėje arba susisiekite su specialistais trumpuoju telefonu 1828“, – informuoja „Lietuvos draudimo“ skyriaus vadovė Edita Kulpienė. „Lietuvos draudimas“ yra didžiausia draudimo bendrovė šalyje, savo paslaugas teikianti daugiau nei 588 tūkstančiams privačių ir verslo klientų. Bendrovė užima didžiausią ne gyvybės draudimo rinkos dalį šalyje ir turi daugiau nei 1000 darbuotojų komandą visoje Lietuvoje. „Lietuvos draudimas“ yra ne kartą pripažintas Geriausiu darbdaviu Baltijos šalyse. AB „Lietuvos draudimas“ Komunikacijos skyriaus informacija  
2021-08-13

Žemės ūkio inovacijų paroda „Inno panorama 2021“

2021 m. rugpjūčio 26-28 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijoje vyks žemės ūkio inovacijų paroda „Inno panorama 2021“. Šiemetinės parodos pagrindinė tema – skaitmeninės technologijos žemės ūkyje. Parodos metu vyks konferencija „Sprendimai regionų plėtrai. Geroji KPP patirtis ir galimybės“, bus organizuojamos dronų varžybos, vyks klimato kaitos mažinimo gerųjų KPP projektų pavyzdžių konkursas. Konferencijos programą galite rasti čia. Detali renginio programa – interneto svetainėje expoacademia.lt. Renginio organizatorių informacija  
2021-08-12

Ralio „Aplink Lietuvą“ dalyvių Žagarėje laukia klasikinio ralio trasa

Rugpjūčio 27–29 dienomis vyks tradicinis ralis „Aplink Lietuvą‘21“, kurio dalyviai varžysis  dėl garbingiausio trofėjaus kiekvieno sportininko kolekcijoje – Prezidento Gitano Nausėdos taurės. Nors ralis tradicinis, tačiau šiemet jis neeilinis – 30 tasis, kurio nugalėtojams bus įteikta Prezidento taurė. Dar solidesnį – 95 metų jubiliejų švenčia seniausia šalyje automobilininkus jungianti visuomeninė organizacija – 1926 m. įkurtas Lietuvos automobilių klubas (LAK). 90 metų sukaktis gaubia ir patį „Aplink Lietuvą“ ralį, kurio ištakos siekia 1931 m., kai liepos 24 d. 14 automobilių ir 12 motociklų kolona pradėjo pirmąsias maratonines lenktynes aplink Lietuvą. Neatsitiktinai šią datą LASF laiko oficialia automobilių sporto šalyje pradžia. „Tai neeilinės sukaktys, kurias tiek ralio organizatoriams, tiek patiems jo dalyviams norisi paminėti kuo prasmingiau“, – sako pagrindinis renginio organizatorius, LAK prezidentas, joniškiečių kraštietis Rolandas Dovidaitis. „Džiugu, kad mus visapusiškai palaiko rajonų, kurių keliais drieksis ralio maršrutai, vadovai ir šio sporto vietiniai entuziastai“. Renginio antrąją dieną, rugpjūčio 28–ąją, lenktynininkai pasieks ir Joniškio rajoną bei jų laukiančią ralio trasą šalia Žagarės. „Jubiliejinio ralio dalyvius pakviesime į tikro, beveik 7 km ilgio klasikinio ralio trasą, kurioje platus, tvirto pagrindo žvyrkelis kaitaliosis su siaurais, vingiuotais keliukais ir kur bus tikrai smagu varžytis“, – sako automobilių sporto entuziastas, išbandęs ir ralio, ir kroso, ir žiedinių lenktynių trasas bei daug prisidėjęs rengiant šį ralį Daivanas Pranciulis. „Šis greičio ruožas prasidės pirmajame kelio Žagarė – Naujoji Akmenė kilometre, vėliau trasa darys didelę kilpą, o sportininkai finišuos to paties kelio trečiajame kilometre“. Taigi, greičio rungtis – gana kompaktiška ir patogi žiūrovams pasiekti bei stebėti lenktynes. Pirmasis ekipažas čia startuos rugpjūčio 28 d. 11 val., o žiūrovams teks atvykti prieš valandą iki pirmojo automobilio starto. Greičiausiai šį greičio ruožą nuvažiavęs ekipažas išsiveš Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus taurę. Iš viso jubiliejinio ralio „Aplink Lietuvą‘21“ maršrutai nusidrieks per 1100 km. Ralis prasidės Kaune, Rotušės aikštėje, rugpjūčio 27 d. 9.30, o finišuos sekmadienį, rugpjūčio 29 d., 15 val. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje.  Ralio „Aplink Lietuvą“ spaudos informacija  
2021-08-02

EPLSAF paramos dalijimo grafikas

Skelbiame paramos teikimo iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) Joniškio seniūnijos gyventojams grafiką 2021 m. rugpjūčio mėn. Rugpjūčio 19 d. nuo 11:00 iki 12:00 val.Rugpjūčio 20 d. nuo 11:00 iki 12:00 val.Rugpjūčio 23 d. nuo 13:00 iki 14:00 val.Rugpjūčio 24 d. nuo 13:00 iki 14:00 val. Maisto produktai bus dalijami sandėlyje adresu: Turgaus g. 10, Joniškis. Paramos davinį vienam asmeniui sudaro: grikiai – 1 vnt., greito paruošimo avižų košė su dž.uogomis – 1 vnt., kiaulienos konservai – 1 vnt., vištienos konservai – 1 vnt., kons. raugintų agurkų sriuba – 1 vnt., aliejus – 1 vnt., saldintas sutirštintas pienas – 1 vnt., keptos pupelės pom. padaže – 1 vnt., avižiniai sausainiai – 1 vnt, dantų šepetėlis – 1 vnt. Parama išduodama tik asmeniui, pateikusiam prašymą ir parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Parama taip pat gali būti išduodama kitam asmeniui, tik pateikus gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenis, kurie dėl saviizoliacijos negali atvykti atsiimti paramos į dalinimo punktus, prašome susisiekti su seniūnijos darbuotojais.   Paramos gavėjas du kartus neatvykęs atsiimti paramos, išbraukiamas iš paramos gavėjų sąrašo.   Asmenų, kurie atvyks atsiimti paramos į dalinimo punktus, prašome laikytis karantino metu galiojančių reikalavimų bei rekomendacijų: nesibūriuoti, laikytis saugaus atstumo tarp žmonių (ne mažesnio kaip 2 metrų), dėvėti apsaugines kaukes bei pirštines, dezinfekuoti rankas.   Parama kitose rajono seniūnijose bus dalijama nuo rugpjūčio 18 d. pagal seniūnijų socialinių darbuotojų sudarytą ir seniūnijose skelbiamą grafiką.   Pastaba. Parama neblaiviam asmeniui gali būti neišduodama! Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija
2021-07-26

Pradedamas rengti teritorijos detaliojo plano koregavimas

Informuojame apie pradedamą rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – teritorijos Joniškio r. sav., Saugėlaukio sen., Bariūnų k., centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A-952, ir teritorijos Joniškio r. sav., Saugėlaukio sen., Bariūnų k., centrinės dalies detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A-962, koregavimą. Planavimo organizatorius – Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, Joniškis. tel. (8 426) 69 141, el. p. savivaldybe@joniskis.lt. Planavimo iniciatorius – Privatus asmuo. Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. A-663 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“. Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo naudoji būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją ir nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021-07-26 iki 2021-08-09 planavimo organizatoriaus patalpose – Livonijos g. 4, Joniškis, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 215 kab. Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2021-08-09. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas Joniškio rajono savivaldybės administracija
2021-07-21

Kviečiame NVŠ teikėjus teikti paraiškas

Joniškio rajono švietimo centras skelbia konkursą ir kviečia NVŠ teikėjus iki rugpjūčio 18 d. teikti paraiškas naujų mokslo metų programoms (2021-07-26–2021-08-18). Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. liepos 26 d. iki  2021 m. rugpjūčio 18  d.  Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14 - 2, 84173 Joniškis arba el.p. [email protected] Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos. Detalesnė informacija pateikiama čia ir teikiama el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt, ar mobiliuoju tel. 8 682 92 525. NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir Joniškio rajone veiklą įgyvendinti ne daugiau kaip pagal 2 NVŠ programas, kurių trukmė naujais 2021-2022 mokslo metais gali būti: nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. (3 arba 4 mėn. programa); nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. (9 mėn. programa); nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (11 mėn. programa). Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos. NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai,  įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla). Finansuojant  NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 10–20 Eur / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą. Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių. Laukiame konkurso dalyvių paraiškų. Joniškio rajono švietimo centro informacija
2021-07-16

Kur kreiptis dėl sklindančių nemalonių kvapų?

Šiltuoju metų laikotarpiu gyventojus dažnai vargina nemalonūs iš gyvulininkystė kompleksų ar tręšiamų laukų sklindantys kvapai. Kvapą skleidžiančių cheminių medžiagų poveikis sveikatai Cheminės medžiagos, skleidžiančios stiprius kvapus, gali sukelti akių, kvėpavimo takų gleivinės sudirginimo simptomus: deginimą, graužimą, čiaudulį, kosulį, sunkų kvėpavimą, ašarojimą, nosies užgulimą, gerklės skausmą, užkimimą. Stiprūs kvapai sukelia ir centrinės nervų sistemos reakciją: galvos skausmą, pykinimą, mieguistumą, o ilgalaikis kvapų poveikis blogina nuotaiką, erzina, sukelia nerimą ir stresą, miego sutrikimus, pykinimą, depresiją. Kvapų valdymo priemonės turi būti įgyvendinamos kvapų susidarymo šaltinyje, kad kvapas neatsirastų, o jam atsiradus, būtų apribotas jo sklidimas į aplinką. Kvapų reglamentavimas Kvapų kontrolę reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapų koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (HN 121:2010) ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklės (Taisyklės). Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui. Kur kreiptis, jei erzina kvapai Jei kvapas sklinda dėl įmonės veiklos (vykdoma ūkinė – komercinė veikla) – į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC).  Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomų komunalinių atliekų iš gretimai įsikūrusios įmonės, kaimyno kiemo, viešos komunalinių atliekų aikštelės ir pan., – į savivaldybę. Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomo mėšlo ir srutų, tręšiamų laukų, dūmų iš kaminų šildymo sezono metu – į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teritorinę valdybą. NVSC nagrinėja skundus, kuriuose skundžiamasi kvapais, susidarančiais ūkinėje komercinėje veikloje naudojamuose įrenginiuose ar vietose, kurių vieta nekinta, o teršalai iš jų patenka į gyvenamosios aplinkos orą. Tręšiami laukai nėra laikomi stacionariais taršos šaltiniais, todėl skundus nagrinėja aplinkos apsaugos institucijos. Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
2021-07-16

Kultūros paveldo specialistų konsultacija Žagarėje

Š. m. liepos 30 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. Žagarės dvaro rūmuose gyventojus kultūros paveldo statinių ir teritorijų saugojimo, naudojimo bei jų priežiūros klausimais konsultuos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus specialistai. Smulkesnę informaciją suteiks Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Regina Leknickienė, tel. Nr. (8 426) 69 145, el. p. regina.leknickiene@joniskis.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija