mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

2023-07-11

Joniškio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas

Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad akredituota laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę.  Joniškio rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų, žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą.  Vandens kokybės tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimo grafiką. Šiemet tiriama 11 vandens telkinių (Sidabros I ir II tvenkinio, Mikšiūnų, Žvelgaičio, Skakų, Gataučių, Bariūnų, Satkūnų,   Mielaičių, Kriukų tvenkinių ir  Skaistgirio karjero)  vandens kokybė. 2023 m. liepos 4 d. atlikti vandens kokybės tyrimai atitinka higienos normas, vandens telkiniai yra tinkami maudymuisi (visose maudymosi vietose nustatytos vandens kokybės mikrobiologinių parametrų vertės neviršija ribinių verčių pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018). Primename gyventojams, kad prie vandens telkinių būtina elgtis saugiai, neteršti gamtos ir pasirūpinti savo ir savo artimųjų sveikata esant aukštai oro temperatūrai. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-11

Skelbiamas visuotinis jaunimo organizacijų susirinkimas

Skelbiamas visuotinis jaunimo organizacijų susirinkimas dėl jaunimo atstovų delegavimo į Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Joniškio rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų jaunimo atstovų (14–29 metų amžiaus), kurie į Jaunimo reikalų tarybą viešai ir demokratiškai išrenkami visuotinio jaunimo organizacijų susirinkimo metu iš savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos. Kviečiame liepos 31 d. 14 val. savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovus į visuotinį jaunimo organizacijų susirinkimą, kuris vyks Joniškio rajono savivaldybės posėdžių salėje (Livonijos g. 4-1, Joniškis). Jaunimo reikalų tarybos veiklos nuostatai ir visuotinio jaunimo organizacijų susirinkimo organizavimo tvarka. Detalesnę informaciją apie Jaunimo reikalų tarybos ir visuotinio susirinkimo organizavimą teikia marta.stoniene@joniskis.lt arba tel. 8 690 12354. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-11

Kovoje su smurtu – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis

2023 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatoms, įtvirtinta nauja prevencinė apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje priemonė – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis – prevencinė apsaugos priemonė, kuri skirta smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiam asmeniui apsaugoti ir kuria pilnametis smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu, nesilankyti šio asmens gyvenamojoje vietoje, nesiartinti prie jo ir kartu su juo gyvenančių pilnamečių asmenų ir (ar) vaikų, nebendrauti, neieškoti ryšių su jais. Apsaugos nuo smurto orderį 15 dienų laikotarpiui skiria policijos pareigūnas, kai jis gauna pranešimą apie galimą smurtą artimoje aplinkoje ir, atlikus pavojaus rizikos vertinimą (užpildant LR vidaus reikalų ministro patvirtintą klausimyną), nustatoma smurto artimoje aplinkoje pavojaus rizika. Policijos pareigūnas sprendimą skirti apsaugos nuo smurto orderį ar neskirti apsaugos nuo smurto orderio priima nedelsdamas, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo apie galimą smurtą artimoje aplinkoje gavimo. Policijos pareigūnas apie sprendimą dėl apsaugos nuo smurto orderio skyrimo (jei nusprendžiama skirti apsaugos nuo smurto orderį, nurodoma apsaugos nuo smurto orderio skyrimo data ir laikas) privalo nedelsdamas Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis ar raštu informuoti: smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantį asmenį, smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantį asmenį, specializuotos kompleksinės pagalbos centrą ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ar jos įgaliotus teritorinį skyrių (jei yra kartu gyvena nepilnamečiai vaikai). Specializuotos kompleksinės pagalbos centras gavęs pranešimą apie smurto artimoje aplinkoje, susisiekia su smurto artimoje aplinkoje pavojų patyrusiu asmeniu ir suteikia kokybiškas pagalbos paslaugas (psichologo, teisininko ir pan.). Šiuo metu jau yra akredituota 20 specializuotos kompleksinės pagalbos centrų, kurie gali teikti vienodos kokybės profesionalią pagalbą nukentėjusiems visoje Lietuvoje. Atkreipiame dėmesį, kad apsaugos nuo smurto orderis skiriamas patyrus ne fizinį smurtą t.y. psichinį, ekonominį ir pan. Už apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė ir Administracinių nusižengimų kodekse numatytos baudos už smurto orderio nustatytų įpareigojimų nesilaikymą. Orderio įsipareigojimų nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 320 eurų, pakartotinai atliktas nusižengimas – nuo 300 iki 780 eurų. Iki liepos 10 d. Joniškio rajono policijos komisariato pareigūnai gavo 18 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Dėl 8 smurtą artimoje aplinkoje atvejų – pradėti ikiteisminiai tyrimai, 8 atvejais – skirti orderiai ir nustatyti 2 orderio pažeidimai. Naujos įstatymo nuostatos, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldos institucijomis, padės tobulinti pagalbos teikimą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkiu M-103 sudaryta Joniškio rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija, kuri nagrinės smurto artimoje aplinkoje klausimus, savivaldybės tarybos pateiktus pasiūlymus, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms teiks pasiūlymus dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos įgyvendinimo, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims teikimo, smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų).  Joniškio rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatai Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija  
2023-07-11

Kviečia dalyvauti Žagarės vyšnių festivalyje „Žagarei 825“

Žagarė kasmet trečiąjį liepos savaitgalį būna triukšmingiausias ir svetingiausias Lietuvos miestas, kurį sušildo muzika, prisodrinta vyšnių aromato, dainos, pagarba šimtmečių istorinei praeičiai, ilgai nesimačiusių bičiulių apsikabinimai, į visas puses dalijamos šypsenos, pasididžiavimas savo gimtine. 2023 m. Žagarės vyšnių festivalis vyks liepos 13–16 dienomis. Šiais metais Žagarė mini ypatingą istorinę sukaktį – 825-ajį miesto gimtadienį, tad Vyšnių festivalis taps svarbiausia metų švente siekiant paminėti ir įprasminti šią sukaktį. Nuo 2020 m. Žagarės vyšnių festivalio koncertinė dalis organizuojama su bilietais. Šią naują tradiciją visai netikėtai įvedė COVID-19 pandemija. Už bilietus surinkti pinigai skiriami kilniam tikslui. Šiais metais už bilietus surinktos lėšos bus skirtos infrastruktūros lankytojams Žagarės regioninio parko rekreacinėje zonoje atnaujinimui ir remontui. Būtent šioje teritorijoje vyksta ir Vyšnių festivalio koncertai. Programa ir kita informacija Organizatorių informacija
2023-07-10

Prašyti išmaldos viešose vietose ar ją duoti, aukoti – viešosios tvarkos pažeidimas

Pastaruoju metu Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje padaugėjo asmenų ir atvejų, kai viešose vietose iš gyventojų bei miesto svečių prašoma pinigų. Tai sukelia gyventojų pasipiktinimą ir neigiamai prisideda prie miesto įvaizdžio kūrimo. Dažniausiai, šie asmenys būna neblaivūs, priekabiauja prie praeivių, vartoja necenzūrinius žodžius, taip pat tokiais asmenimis pasinaudoja ir galimai nusikalstamas veikas atliekantys asmenys. Joniškio rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės numato, kad draudžiama prašyti išmaldos viešose vietose ar ją duoti, aukoti. Draudimas netaikomas religinėms apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos, taip pat renginiuose, kuriems išduotas leidimas. Atsakomybė už šių taisyklių nesilaikymą numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnyje: nuo įspėjimo iki 600 eurų už pakartotinai užfiksuotus šių taisyklių nesilaikymo atvejus. Atkreipiame dėmesį, kad gyventojų aukojančių išmaldos prašančiam asmeniui elgesys gali būti traktuojamas kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Prašome gyventojų apie pastebėtus elgetavimo ar išmaldos prašymo atvejus pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba informuoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrį telefonu (8 426) 51197. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-10

Mobiliosios paslaugos krizių atvejais

Informuojame, kad visoje Lietuvos teritorijoje nuo 2021 m. rugsėjo mėn. teikiamos nemokamos Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo paslaugos. Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda (mobili krizių komanda) – tai krizių įveikimo specialistai, psichologės ir psichologai. Kas gali kreiptis? Į mobiliąją krizių komandą gali kreiptis įvairios organizacijos, įmonės, bendruomenės, šeimos ir kitos asmenų grupės, patyrusios netikėtas krizines situacijas. Susisiekti su mobilia komanda gali organizacijų administracijos atstovai, krizių valdymo komandos, taip pat pavieniai asmenys, matantys, kad jų bendruomenėje ar organizacijoje esantiems žmonėms reikalinga skubi krizių specialistų pagalba. Kaip teikiamos konsultacijos? Pirminė konsultacija suteikiama nuotoliniu būdu, prireikus papildomai psichologų komanda atvyksta į įstaigą ar įmonę sutartu laiku. Mobilioji psichologinių krizių įveikimo komanda gali suteikti iki 5 tęstinių konsultacijų kiekvienam krizinio įvykio paveiktam žmogui. Dėl Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo paslaugų galima kreiptis telefono numeriu 1815 arba el. p. mobilikomanda@krizesiveikimas.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos Skambučių centras dirba pirmadieniais–penktadieniais – 9:00–19:00 val., šeštadieniais – 9:00–15:00 val. Paslaugas koordinuoja Valstybinis psichikos sveikatos centras, finansuoja LR Sveikatos apsaugos ministerija Daugiau informacijos apie komandos teikiamas paslaugas galite rasti lankstinuke arba MPKĮK internetiniame puslapyje. Parengta pagal Mobiliosios psichologinių krizių įveikimo komandos informaciją
2023-07-07

Kviečiame teikti paraiškas dėl NVO projektų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia Joniškio rajone veikiančias nevyriausybinės organizacijos, įskaitant bendruomenines organizacijas, teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų projektų finansavimui gauti. Paraiškos priimamos nuo 2023 m. birželio 13 d. iki 2023 m. liepos 14 d. 12.00 val. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos. Tinkamos finansuoti veiklos: nevyriausybinių organizacijų veiklos ir bendradarbiavimo skatinimas; meninės ir kultūrinės iniciatyvos; edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai; sveikos gyvensenos ugdymas; dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose. Didžiausia galima prašyti finansavimo suma vienam projektui 500 (penki šimtai) eurų. Savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant nurodytos didžiausios finansavimo sumos. Ne mažiau 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pareiškėjas privalo apmokėti savo ir (ar) rėmėjų lėšomis, negali prašyti dalinio projekto finansavimo iš kitų savivaldybės biudžeto programų. Joniškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų projektų finansavimui 2023 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete skirti 9000 eurų. Projektai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 15 d. Pareiškėjas konkurso skelbime nurodyta tvarka pateikia: užpildytą ir pasirašytą paraišką; jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte; jei projektas bus finansuojamas iš kitų šaltinių – garantinis (-iai) raštas (-ai). kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų: spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį adresu Livonijos g. 4, Joniškis; elektroniniu paštu [email protected], kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu; elektroniniu paštu [email protected], kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Papildomą informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė mob. tel. 8 671 45855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt. Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas Paraiškos forma Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-07

Plazdant trispalvei sugiedota Tautiška giesmė

Jau tapo tradicija kiekvienų metų liepos 6-ąją, lygiai 21 val., lietuviams visame pasaulyje, kur jie bebūtų, vienu metu giedoti „Tautišką giesmę”. Šiais metais, Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga, joniškiečiai vėl susibūrė sugiedoti Tautišką giesmę lauko estradoje prie Joniškio kultūros centro. Su Valstybės švente Joniškio rajono žmones sveikino Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Susirinkusius muzikiniais kūriniais džiugino Joniškio kultūros centro gyvo garso grupės „Septem band“ duetas. Vieningas Tautiškos giesmės giedojimas šiandien jau yra unikalus veiksmas, tvirtai sujungiantis tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje. Iniciatyva kasmet patvirtina, kad Lietuva nesibaigia ties savo geografine siena. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-06

LR Seimo nario Liudo Jonaičio sveikinimas

Mieli Žiemgalos krašto žmonės, nuoširdžiai sveikinu Jus Liepos 6-osios Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos ir Tautiškos giesmės proga. Šiemet ši didinga šventė bus minima be galo svarbaus Lietuvai renginio – NATO viršūnių susitikimo, suvažiavimo – išvakarėse. Tai reikšmingas įvykis, turėsiantis ryškią žymą istorijoje. Linkiu Jums visiems gražios šventės! Branginkime ir didžiuokimės visų mūsų Lietuva, jos žmonių pasiekimais ir visada nešiokime ją savo širdyse, kad ir kur bebūtume! Lietuvos Respublikos Seimo narys Liudas Jonaitis
2023-07-05

Joniškiečiai dalyvaus Europos mažųjų miestelių chartijos narių didžiajame susitikime

Liepos 6–10 d. Joniškio rajono savivaldybės vicemeras Aivaras Rudnickas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė, Žagarės seniūnas Saulius Kužmarskis, Žagarės gimnazijos direktorė Edita Aukselienė, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos direktorius Mindaugas Balčiūnas ir jaunimo atstovai dalyvaus Europos mažųjų miestelių chartijos narių didžiajame susitikime Ibanesti miestelyje (Rumunijos Respublika). Susitikimu siekiama skatinti Europos integracijos procesus, pažinti kitų šalių kultūrą, bendradarbiauti su kitomis šalimis įvairiose veiklose, dalintis patirtimi. Europos mažųjų miestelių chartija įkurta 1998 metais. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-05

Laikinai bus atnaujinami patikrinimai pasienio kontrolės punktuose

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinė informuoja, kad dėl š. m. liepos mėn. vyksiančio NATO vadovų susitikimo Vilniuje Lietuvos Respublikos Vyriausybė numato laikinai, preliminariai nuo 2023 m. liepos mėn. 7 d. 8.00 val. iki 2023 m. liepos mėn. 13 d. 8.00 val., atnaujinti patikrinimus prie vidaus sienos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado nustatytuose pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP) prie vidaus sienos su Latvijos Respublika. Laikinai atnaujinus patikrinimus prie vidaus sienos nebus uždaromi keliai per buvusius PKP su Latvijos Respublika, juose gali būti atliekami nesistemingi atvykstančių asmenų ir transporto priemonių į Lietuvos Respubliką patikrinimai. Informuojame savivaldybės gyventojus apie laikiną vidaus sienos kontrolės atnaujinimą prie vidaus sienos su Latvijos Respublika ir su tuo atsirasiančius apribojimus. Valstybės sienos apsaugos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės informacija
2023-07-05

Priimamos paraiškos finansavimui gauti

Kviečiame viešąsias įstaigas (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybių institucijos), asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitus pelno nesiekiančius juridinius asmenis teikti paraiškas bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki 2023 m. liepos 12 d. (imtinai) 17.00 val. Tinkamos finansuoti projektų veiklos: dienos užimtumo ir sociokultūrinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia (bendravimas, grupinių užsiėmimų, veiklų organizavimas ir kitos paslaugos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti bendruomenę); transporto organizavimas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo sutrikimų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; maitinimo organizavimas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose (karštas maistas į namus, sauso maisto daviniai); dienos užimtumo  paslaugos vaikams su negalia,  darbingo amžiaus  asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims; atviro ir mobilaus darbo su jaunimu paslaugos. 2023 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete bendruomenių socialinių inovacijų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, projektams finansuoti numatyta 10,0 tūkst. eurų. Maksimali vienam projektui įgyvendinti skiriama suma – iki 3,0 tūkst. eurų. Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjas einamaisiais metais gali teikti vieną paraišką. Paraiškos forma Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų: spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, Joniškis), savivaldybės gyventojų priimamasis (1 a., 101 kab.); el. paštu [email protected], kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu; el. paštu [email protected], kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Bendruomenių socialinių inovacijų projektai, skirti socialinėms paslaugoms teikti, įgyvendinami einamaisiais metais, atsiskaitant už jų įgyvendinimą iki 2023 m. gruodžio 15 d. Išsami informacija apie projektų finansavimą, reikalavimus paraiškoms, tinkamas ir netinkamas išlaidas išdėstyta Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 690 12 454, el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija