mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

2023-09-21

Kviečiame kaimo bendruomenes teikti paraiškas

Pakartotinai kviečiame asociacijas (kaimo bendruomenes), 2023 metais dar neteikusias paraiškų, teikti paraiškas Joniškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki 2023 m. spalio 1 d. Tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos – asociacijų (kaimo bendruomenių) veiklai remti (inventoriui įsigyti, patalpų remontui, administravimui, veiklai finansuoti (telefono, kuro ir kt. išlaidoms), pakeistų juridinių asmenų registro duomenų registravimo išlaidoms kompensuoti, išlaidoms, patirtoms už  išrašą, kuriame nurodytas juridinio asmens pirmininkas, kompensuoti) – 250 Eur; Joniškio rajono savivaldybės kaimo bendruomenių veiklos rėmimui 2023 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete skirtų lėšų likutis – 1,1 tūkst. Eur. Projektai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 15 d. Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad keitėsi paraiškos forma. Pareiškėjas kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia: jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte; jei projektas bus finansuojamas iš kitų šaltinių – garantinis (-iai) raštas (-ai). kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų: spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, savivaldybės gyventojų priimamajame (1 a., 101 kab.), Livonijos g. 4-1, Joniškis; elektroniniu paštu [email protected], kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu; elektroniniu paštu laura.mockuniene@joniskis.lt, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Konsultacijas teikiamos tel. 8 687 87748. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-21

Pristatyta Lietuvos-Latvijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo patirtis

Vicemerė Vaida Aleknavičienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Teritorinis ir tarporganizacinis bendradarbiavimas“, kurią rugsėjo 20–21 dienomis organizavo Lenkijos „Akademia WSB“ universitetas. Konferencijoje vicemerė skaitė pranešimą „Lietuvos-Latvijos tarpvalstybinis bendradarbiavimas“. Pranešime akcentuotį Interreg VI-A Lat-Lit bendradarbiavimo per sieną programos etapai 2014-2020 bei ką tik prasidėjęs 2021–2027 m. etapas. Pristatymo metu pristatyti projektai, programos nauda ir nauji programos tikslai. Vicemerė V. Aleknavičienė yra Šiaulių regiono tarybos deleguota į Interreg VI-A Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos monitoringo komitetą. Taip pat vicemerė pristatė ir savivaldybių pastangomis vykdomą kelionių projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. Projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, populiarinti Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono teritorijoje esančias lankytinas vietas. Kelionių projekto „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“ metu visi mėgstantys keliauti lietuviai ir latviai yra kviečiami aplankyti projekte dalyvaujančių savivaldybių turistinius objektus bei kultūros renginius ir specialiuose žemėlapiuose-anketose užsidėti dalyvio antspaudus. Kelionių iniciatyvą organizuoja Joniškio, Pasvalio, Biržų, Pakruojo, Bauskės savivaldybės. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš: Lenkijos, Vokietijos, Čekijos respublikos, Tailando, Ispanijos, Italijos, Kanados ir kt. šalių. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-20

Joniškio rajono vandens telkinių kokybė atitinka higienos normas

Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad akredituota laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę.  Joniškio rajone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų, žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą.  Vandens kokybės tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimo grafiką. Šiemet tiriama 11 vandens telkinių (Sidabros I ir II tvenkinio, Mikšiūnų, Žvelgaičio, Skakų, Gataučių, Bariūnų, Satkūnų,   Mielaičių, Kriukų tvenkinių ir  Skaistgirio karjero)  vandens kokybė. 2023 m. rugsėjo 12 d. atlikti vandens kokybės tyrimai atitinka higienos normas, vandens telkiniai yra tinkami maudymuisi (visose maudymosi vietose nustatytos vandens kokybės mikrobiologinių parametrų vertės neviršija ribinių verčių pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018). Primename gyventojams, kad prie vandens telkinių būtina elgtis saugiai, neteršti gamtos. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-19

Kviečiame ugdymo įstaigų bendruomenes teikti bendruomeninių iniciatyvų paraiškas

Šių metų rugpjūčio 31 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašą. Atkreipiame dėmesį, kad aprašas taikomas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, teikiančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą (toliau – Įstaiga). Bendruomeninių iniciatyvos – Įstaigos ugdytinių ir/ar jų tėvų iškelta idėja ar mintis, kuria siekiama pagerinti Įstaigos mokinių ugdymo (-si) ir rekreacijos sąlygas, skatinanti bendruomenes veikti kartu.  Bendruomeninių iniciatyvų tikslas – skatinti mokinių ir jų tėvų iniciatyvas Joniškio rajone, jų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus, padėti formuoti Įstaigos bendruomeninės kultūros nuostatas ir vertybes, didinti pilietinį ir finansinį raštingumą. Iš viso šiai Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2023–2025 m. strateginio veiklos plano priemonei šiemet įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta 50 tūkst. Eur. Remiantis Mokinių registro duomenimis, Joniškio rajono mokykloms proporcingai padalytos sumos, kurių galima tikėtis gauti ugdymo įstaigai pateikus bendruomeninės iniciatyvos paraišką. Vienam mokiniui šiemet numatyta skirti 18,68 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų iniciatyvoms finansuoti tvarkos apraše numatyti šie uždaviniai: stiprinti Įstaigos bendruomenių, savivaldų veikimą kartu; skatinti Įstaigos administracijos ir savivaldų, bendruomenių įsitraukimą, bendrų sprendimų priėmimo kultūrą; skatinti Įstaigos bendruomenes vykti į edukacinius, kultūrinius renginius, lankyti regiono šalies kultūrinius objektus. Rugsėjo viduryje Joniškio rajono švietimo įstaigas pasiekė kvietimas teikti paraiškas bendruomeninių iniciatyvų finansavimui gauti. Ugdymo įstaigos paraiškas Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 29 d. Kviečiame mokinius ir jų tėvelius bendradarbiaujant su mokyklomis aktyviai teikti bendruomeninių iniciatyvų paraiškas! Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašas Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-19

„Socialinio taksi“ paslaugos Joniškio rajono senjorams ir negalią turintiems gyventojams

Senjorai ir negalią turintys Joniškio rajono gyventojai iki gruodžio 14 d. turi galimybę naudotis socialinė paslauga „Socialinis taksi“. Socialinė paslauga „Socialinis taksi“ – skirta senjorams ir žmonėms turintiems negalią, kurie dėl įvairių priežasčių negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.  Paslauga apima pavėžėjimo paslaugą, nukėlimo ir užkėlimo paslaugą, palydėjimą, pagalbą išeinant iš namų, bei įsodinimą į transporto priemonę. Paslaugos projekte orientuotos į tai, kad žmonės su negalia galėtų jaustis nepriklausomi nuo kitų žmonių ar giminaičių. Sutartį dėl socialinio taksi paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje pasirašė Joniškio rajono savivaldybės administracija ir asociacija „Namiškiai“, kuriai iš savivaldybės biudžeto lėšų Bendruomenių socialinių inovacijų projektui („Socialinio taksi“ paslaugai) finansuoti buvo skirta 3000 eurų. Paslaugą teikia – VšĮ „Socialinis taksi“ kartu su asociacija „Namiškiai“. Automobilio vairuotojai-asistentai yra apmokyti būtinosios pagalbos teikimo, bendravimo ir kitų svarbių įgūdžių. Asmenys, norintys naudotis „Socialinis taksi“ teikiamomis paslaugomis, turi užsiregistruoti paskambinę programos skambučių operatoriui telefono numeriu +370 604 91101. Socialiniai partneriai rekomenduoja pavėžėjimo paslaugą užsisakyti bent prieš kelias dienas Keleivio rezervuotu laiku į jo nurodytą vietą atvyks asistentas, kuris padės žmogui su negalia patekti iš namų į specialiai pritaikytą „Socialinis taksi“ automobilį. Pasiekus kelionės tikslą, asmeninis asistentas palydės keleivį į jam reikiamą objektą. Paslauga teikiama principu – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Paslauga yra mokama. Už suteiktas paslaugas asmuo sumoka po kelionės vairuotojui-asistentui pagal nustatytus tarifus. Asociacijos „Namiškiai“ ir  Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
2023-09-18

Kviečiame dalyvauti savivaldybės gerojo valdymo įvertinimo apklausoje (ELoGE)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Europos Tarybos Gerojo valdymo ekspertizes centru antrą kartą įgyvendina projektą skirtą Lietuvos savivaldybėms įsivertinti jų valdymo atitikimą Europos Tarybos 12-kai gero demokratinio valdymo principų (toliau – ELoGE). Kviečiame Joniškio rajono  savivaldybės gyventojus dalyvauti gyventojų apklausoje, siekiant sužinoti Jūsų nuomonę apie Joniškio rajono savivaldybės atitikimą 12 Gerojo valdymo principų, nustatytų Europos Tarybos strateginiuose dokumentuose. Europos Tarybos patvirtinti 12 gerojo valdymo principų: Dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų organizavimo. Reagavimo. Veiksmingumo ir efektyvumo. Atvirumo ir skaidrumo. Teisėtumo. Etiško elgesio. Kompetencijos ir gebėjimų. Inovacijų ir atvirumo pokyčiams. Patvarumo ir ilgalaikės orientacijos. Stabilaus finansų valdymo. Žmogaus teisių, kultūrinės įvairovės ir socialinės sanglaudos. Atskaitomybės. Norėtume sužinoti Jūsų nuomonę ar patirtį  apie savivaldybės veiklą. Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas, o visa jūsų pateikta informacija bus anonimiška, nebus įmanoma nustatyti individualių atsakymų. Apklausos anketa Gyventojų apklausa vyksta iki 2023 m. spalio 10 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Europos Tarybos Gerojo valdymo ekspertizės centro informacija
2023-09-18

Dalyvauta Šiaulių regiono savivaldybių sporto žaidynėse

Rugsėjo 15-ąją, Akmenės rajono turizmo bazėje „Balsių slėnis“ į kasmetines sporto žaidynes rinkosi Šiaulių regiono savivaldybių administracijų darbuotojai ir tarybų nariai. Sportinėse varžybose tradiciškai dalyvavo septynios Šiaulių regiono savivaldybės – Joniškio rajono, Šiaulių rajono, Šiaulių miesto, Pakruojo, Akmenės, Radviliškio ir Kelmės rajonų savivaldybės. Šių metų sporto žaidynių organizatorių estafetė buvo atitekusi Akmenės rajono savivaldybei. Renginį sveikinimo kalba atidarė šios savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas palinkėdamas visiems atvykusiems svečiams gero laiko ir sportinės sėkmės. Komandoms rungtyse teko išbandyti greičio, tikslumo, jėgos ir komandinio darbo iššūkius. Dvejose rungtyse trečiąsias vietas iškovojo Joniškio rajono savivaldybės atstovai ir pelnė „Gausiausios komandos“ vardą. Organizatorės estafetė perduota Pakruojo rajono savivaldybei, kuri sporto žaidynes organizuos kitąmet. Šiaulių regiono savivaldybių sporto žaidynės yra organizuojamos skatinant administracijų darbuotojų ir tarybų narių fizinį aktyvumą, saviraišką, bendravimą ir bendradarbiavimą, tradiciškai surengtos sporto žaidynės. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-15

Kviečiame gyventojus dalyvauti apklausoje

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamas vienas iš tikslų, kad visoje Lietuvoje gyventojai turėtų palankias sąlygas neformaliajam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą plėtoti. Lietuvos visuomenė taps visą gyvenimą besimokančia visuomene. Minėtas tikslas dera su Joniškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano I prioriteto „Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė“ 1.1 tikslo „besimokančios visuomenės ugdymas, kuris neįmanomas be kokybiško, visuomenės poreikius atliepiančio neformaliojo suaugusiųjų švietimo“, įgyvendinimu. Joniškio rajono savivaldybės administracija atlieka apklausą „Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės tyrimas“. Apklausos tikslas – atlikti Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos analizę ir išsiaiškinti gyventojų poreikius, lūkesčius, jų patenkinimą ir siūlymus teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Apklausos anketa Apklausa bus vykdoma iki 2023 m. lapkričio 1 d. Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pažymėkite Jums tinkamą variantą (-us), o reikiamose vietose atsakymą įrašykite. Anketoje nėra neteisingų ar klaidingų atsakymo variantų. Apklausa yra anoniminė. Bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti tyrimo rezultatai. Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti apklausoje! Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-14

LR aplinkos ministerijos atsakymas į savivaldybės mero kreipimąsi

Rugpjūtį Joniškio rajono savivaldybės meras kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl Joniškio rajono savivaldybėje įvykusio stichinio meteorologinio reiškinio ir galimų priemonių padarytai žalai kompensuoti. Gautame atsakyme Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija informuoja, kad Klimato kaitos programos gali būti finansuojamos priemonės, mažinančios kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tik asbestinių stogų keitimas neprisideda prie klimato švelninimo tikslų pasiekimo. LR aplinkos ministerijos informuoja, kad sprendimas dėl kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui) iš Klimato kaitos programos dar nėra priimtas. Klimato kaitos programos investicijų plane rezervuota 111,7 mln. eurų (suma priklauso nuo apyvartinių taršos leidimų kainos) bus paskirstyta šiuo metu atnaujinamo Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (toliau – NEKSVP) įgyvendinimui. Aplinkos ministerija planuoja siūlyti tęsti kompensacinių išmokų teikimą fiziniams asmenims vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimui (modernizavimui). Lėšas planuojama tvirtinti  2023 m. rudenį (rugsėjo-spalio mėn.) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Tuo metu bus apsispręsta, ar teikti toliau paramą pareiškėjams, kurie atnaujina (modernizuoja) gyvenamuosius namus. LR aplinkos ministerija iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų skiria paramą namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti. Vadovaujantis 2023 m. rugpjūčio 23 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. V-112 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų paskirstymo priemonių plano 2023–2025 metams patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų paskirstymo priemonių 2023–2025 metams planu iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos 2023 m. skirta 220 000 eurų asbesto atliekų namų ūkiuose šalinimui. Informaciją apie 2023 m. rugsėjo 11 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas galite rasti Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) tinklalapyje[1]. Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija kreipėsi į APVA su prašymu įtraukti prioritetinį kriterijų bei vertinant paraiškas, kurios be šio kriterijaus turi atitikti ir visas kitas aprašo sąlygas, skirti lėšas pirmumo teise toms savivaldybėms, kuriose pastaruoju metu dėl Lietuvoje vykusios stichinės audros buvo paskelbta ekstremali situacija, kurios metu buvo pažeista asbestinė stogų danga ir dėl to atsirado neplanuotas poreikis finansuoti asbesto atliekų sutvarkymą. LR aplinkos ministerijos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
2023-09-14

Informacija apie socialinę paramą mokiniams

Primename, kad šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus (3-12 kl. mokinius), gali teikti prašymus gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti (toliau – socialinė parama mokiniams). Joniškio rajono savivaldybės administracija primena, kad nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Dėl nemokamų pietų jiems prašymų teikti nereikia. Jeigu poreikio gauti nemokamus pietus mokykloje nėra, mokinio tėvai arba globėjai apie tai turi informuoti mokyklos administraciją. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymai teikiami iki spalio 5 d. Mokiniai turi teisę į 98 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamus pietus ugdymo įstaigoje, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 235,50 eurai. Išimties atvejais socialinė parama mokiniams gali būti skiriama ir šeimai gaunant didesnes pajamas, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija nuo 314 eurų iki 392,50 eurų atskirais atvejais. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią. Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys. Jie turėtų kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Kartu su prašymu taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeimyninė padėtis. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, tuomet, kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti, užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.  Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą galima pateikti ir mokyklos administracijai. Paraiškos forma Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-13

Svarbi informacija dėl asbestinio šiferio atliekų surinkimo

Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo priemonę „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“. Aplinkos projektų valdymo agentūra minėtai priemonei skyrė 220 tūkst. eurų. Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti. Atkreipiame dėmesį, kad prioritetas teikiamas nuo ekstremalaus įvykio (meteorologinio reiškinio – škvalo, audros, krušos) nukentėjusiems namų ūkiams. Kviečiame gyventojus, turinčius namų ūkyje susidariusių asbestinio šiferio atliekų, iki 2023 m. spalio 2 d. teikti Joniškio rajono savivaldybės administracijai prašymus, kuriuose būtina nurodyti turimo asbestinio šiferio atliekų kiekius ir adresą. Prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Livonijos g. 4-1, Joniškis, 101 kab.) arba gyvenamosios vietos seniūniją. Taip pat prašymus galima pateikti elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (www.epristatymas.lt), ar savivaldybės el. paštu [email protected]. Prašymo forma Elektroniniu būdu siunčiami prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu arba kita patvirtinta asmens identifikavimo priemone. Joniškio rajono savivaldybės administracija kartu su Regioniniu atliekų tvarkymo centru iki spalio 13 d. pateiks gautus gyventojų prašymus Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl paramos gavimo. Apie namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų išviežimo grafiką informuosime, kai gausime paramos skyrimo patvirtinimą. Planuojama, kad susidariusių asbestinio šiferio atliekų išviežimas ir tvarkymas bus pradėtas šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Primename, kad gyventojai turi tinkamai paruošti namų ūkyje susidariusias asbesto atliekas jų transportavimui. Turimi stogo dangos asbesto lakštai privalo būti sudėti ant medinių palečių ne aukščiau 1 m, jei didesni šiferio lakštai –  ne aukščiau 0,5 m. Asbesto atliekų duženas privalu sudėti į didmaišius. Tik tinkami paruošti transportavimui naudoti stogo dangos asbesto lakštai ir jų duženos bus surenkami iš gyventojų namų ūkių. Iškilus klausimams galite kreiptis tel. (8 426) 51 197, 8 612 07 145 arba el. p. daiva.zikiene@joniskis.lt. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-13

Kviečiame teikti paraiškas nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų finansavimui gauti

Kviečiame Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotus ir veikiančius juridinius asmenis teikti paraiškas nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų finansavimui gauti. Paraiškos priimamos iki 2023 m. rugsėjo 21 d. Tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos: konferencijų, seminarų, leidybos, edukacinių programų, parodų, ekskursijų ir renginių, susijusių su Joniškio rajono teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų apsauga ir jų populiarinimu. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų finansavimui 2023 m. Joniškio rajono savivaldybės biudžete numatyta 3 000 Eur. Projektai turi būti įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 15 d. Paraiškos forma Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas Pareiškėjas kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia: jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte; jei projektas bus finansuojamas iš kitų šaltinių – garantinis (-iai) raštas (-ai). kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų: spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, savivaldybės gyventojų priimamajame (1 a., 101 kab.), Livonijos g. 4-1, Joniškis; elektroniniu paštu [email protected], kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu; elektroniniu paštu arturas.paliskevicius@joniskis.lt, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Konsultacijas teikiamos tel. 8 687 87748 arba 8 612 95520. Joniškio rajono savivaldybės administracija