mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Išvalyti filtrą
2023-10-24

Vicemerė Vaida Aleknavičienė susitiko su švietimo atstovais iš Ukrainos

Joniškio rajono savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė susitiko su Ukrainos švietimo atstovais, kurie dalyvauja nevyriausybinės organizacijos „Kelias į svajonę“ vykdomame projekte „Sėkminga karta“.   Projekto tikslas – Ukrainos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų teorinių ir praktinių žinių, įgūdžių bei profesinių kompetencijų tobulinimas ugdymo karjerai srityje ir jų praktinis taikymas mokinių ugdymo procese. Projektą finansuoja vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas. Susitikimo metu vicemerė pristatė Joniškio rajono švietimo situaciją, papasakojo apie rajone gyvenančius ukrainiečius, jiems ir jų vaikams teikiamą pagalbą, nuolatinį rajono bendradarbiavimą su miestu-partneriu Novoselicos savivaldybe bei kartu su Joniškio Rotary klubu vykdomas vaikų vasaros stovyklas Ukrainos vaikams. PLATFORMA atstovė V. Aleknavičienė papasakojo ir apie ES savivaldybių ir regionų tarybos įsteigtą tinklą PLATFORMA, kuri skirta stiprinti vietos ir regionų valdymą, plėtoti vietos valdžios institucijų gebėjimų stiprinimą nacionalinėse Gruzijos, Moldovos respublikos bei Ukrainos savivaldybių asociacijose. Susitikime dalyvavo Belocerkovski rajono meras Zasukha Roman bei Donecko srities Mariupolio rajono Mangušo švietimo skyriaus vedėja Sievierina Nelli. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-28

Mokytojų streikas

Rugsėjo 29 d. 8 val. dalyje šalies ugdymo įstaigų prasidės mokytojų streikas, kurį organizuoja Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjunga. Artėjant penktadienį vyksiančiam mokytojų streikui, Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, administracijos direktorė Inga Karbauskienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Marta Stonienė susitiko su Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos ir Joniškio rajono pagrindinės mokyklos atstovais. Šios dvi įstaigos dalyvavo prieš dvi savaites vykusiame įspėjamajame streike. Susitikimo metu Joniškio Mato Slančiausko pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Simona Jacienė informavo, kad mokyklos administracija iki nustatytos datos (5 darbo dienos iki streiko pradžios) reikiamų dokumentų iš įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos negavo, tad šios įstaigos darbuotojai 29 d. dirbs įprastu režimu. Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gataučių M. Katiliūtės skyriuje veikianti profesinė sąjunga pateikė reikiamus dokumentus mokyklos administracijai dėl organizuojamo streiko. Ugdymo įstaigos vadovai padarė reikiamus pakeitimus tvarkaraštyje ir patikino, kad streiko metu, mokinių ugdymo kokybė nenukentės. Pasitarimo dalyviai vieningai sutarė palaikantys mokytojų konstitucinę teisę reikšti savo nuomonę streikuojant, tačiau akcentuota, kad ugdymo procese svarbiausi – vaikai. „Vaikai privalo gauti kokybišką ugdymą ir savivaldybės administracijos bei mokyklų vadovai privalo tai užtikrinti“, – susitikimo metu sakė Joniškio rajono savivaldybės meras. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-19

Kviečiame ugdymo įstaigų bendruomenes teikti bendruomeninių iniciatyvų paraiškas

Šių metų rugpjūčio 31 d. Joniškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašą. Atkreipiame dėmesį, kad aprašas taikomas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, teikiančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą (toliau – Įstaiga). Bendruomeninių iniciatyvos – Įstaigos ugdytinių ir/ar jų tėvų iškelta idėja ar mintis, kuria siekiama pagerinti Įstaigos mokinių ugdymo (-si) ir rekreacijos sąlygas, skatinanti bendruomenes veikti kartu.  Bendruomeninių iniciatyvų tikslas – skatinti mokinių ir jų tėvų iniciatyvas Joniškio rajone, jų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus, padėti formuoti Įstaigos bendruomeninės kultūros nuostatas ir vertybes, didinti pilietinį ir finansinį raštingumą. Iš viso šiai Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2023–2025 m. strateginio veiklos plano priemonei šiemet įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto skirta 50 tūkst. Eur. Remiantis Mokinių registro duomenimis, Joniškio rajono mokykloms proporcingai padalytos sumos, kurių galima tikėtis gauti ugdymo įstaigai pateikus bendruomeninės iniciatyvos paraišką. Vienam mokiniui šiemet numatyta skirti 18,68 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų iniciatyvoms finansuoti tvarkos apraše numatyti šie uždaviniai: stiprinti Įstaigos bendruomenių, savivaldų veikimą kartu; skatinti Įstaigos administracijos ir savivaldų, bendruomenių įsitraukimą, bendrų sprendimų priėmimo kultūrą; skatinti Įstaigos bendruomenes vykti į edukacinius, kultūrinius renginius, lankyti regiono šalies kultūrinius objektus. Rugsėjo viduryje Joniškio rajono švietimo įstaigas pasiekė kvietimas teikti paraiškas bendruomeninių iniciatyvų finansavimui gauti. Ugdymo įstaigos paraiškas Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 29 d. Kviečiame mokinius ir jų tėvelius bendradarbiaujant su mokyklomis aktyviai teikti bendruomeninių iniciatyvų paraiškas! Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo ugdymo įstaigų bendruomeninėms iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašas Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-15

Kviečiame gyventojus dalyvauti apklausoje

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamas vienas iš tikslų, kad visoje Lietuvoje gyventojai turėtų palankias sąlygas neformaliajam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą plėtoti. Lietuvos visuomenė taps visą gyvenimą besimokančia visuomene. Minėtas tikslas dera su Joniškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano I prioriteto „Išsilavinusi, sveika ir socialiai atsakinga visuomenė“ 1.1 tikslo „besimokančios visuomenės ugdymas, kuris neįmanomas be kokybiško, visuomenės poreikius atliepiančio neformaliojo suaugusiųjų švietimo“, įgyvendinimu. Joniškio rajono savivaldybės administracija atlieka apklausą „Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės tyrimas“. Apklausos tikslas – atlikti Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacijos analizę ir išsiaiškinti gyventojų poreikius, lūkesčius, jų patenkinimą ir siūlymus teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Apklausos anketa Apklausa bus vykdoma iki 2023 m. lapkričio 1 d. Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pažymėkite Jums tinkamą variantą (-us), o reikiamose vietose atsakymą įrašykite. Anketoje nėra neteisingų ar klaidingų atsakymo variantų. Apklausa yra anoniminė. Bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti tyrimo rezultatai. Kviečiame Joniškio rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti apklausoje! Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-11

Kviečiame moksleivius dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose!

Joniškio rajono savivaldybėje 2023–2024 m. m. bus įgyvendinamos 30 neformaliojo vaikų švietimo programos. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau  ̶  NVŠ) tikslas – tenkinti moksleivių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. NVŠ lėšos skiriamos moksleiviams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena moksleivio pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią jis ugdysis savivaldybėje. Atkreipiame dėmesį, kad detalesnę informaciją apie konkrečią programą teikia NVŠ teikėjas. Registracija į programas vykdoma tiesiogiai susisiekus su NVŠ tiekėju.  Kviečiame moksleivius lankyti šias NVŠ programas. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-05

Tarptautinio projekto dalyviai lankėsi Joniškio rajono savivaldybėje

Šiandien Joniškio rajono savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė susitiko su Erasmus+ „DigiSchools“ projekto dalyviais atvykusiais vizito į Joniškio „Aušros“ gimnaziją. Erasmus+ mokyklų partnerysčių projekto tikslas –  tobulinti mokytojų ir mokinių skaitmenines kompetencijas ir sėkmingai vykdyti tiek nuotolines, tiek hibridines veiklas ugdymo įstaigose. Projekto dalyviai džiaugiasi, kad organizuojamos projektinės veiklos skatina dalintis įgyta patirtimi, pažinti kitas kultūras, plėsti akiratį, pasitikėti savimi, bendradarbiauti, atlikti kūrybinius darbus, mokytis ir mokyti. Vicemerė susitikimo metu projekto dalyviams iš Rumunijos, Turkijos ir Portugalijos pristatė Joniškio rajoną ir papasakojo apie rajone vykdomas veiklas ir iniciatyvas. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-09-04

Įgyvendintos vaikų vasaros programos

Gegužės mėnesį Joniškio rajono švietimo centras ir Joniškio rajono savivaldybės administracija kvietė mokinius dalyvauti 2023 m. vasaros atostogų programose. 2023 m. vasaros atostogų programoms įgyvendinti skirta 12 179 Eur. Finansuota 12 vasaros programų, kuriose dalyvavo 268 rajono mokiniai. Šios vasaros atostogų programų tikslas – suteikti vaikams galimybę turiningai leisti vasaros atostogas ir ugdyti įvairias kompetencijas. 2023 m. finansavimo prioritetai buvo nukreipti į programas, kurios akcentavo socialines-emocines, pilietiškumo ir kūrybiškumo kompetencijas. Vaikai turėjo galimybę išplėsti savo pažinimo horizontus keliaudami po šiaurės Lietuvos kraštą. Mokiniai lankėsi Klaipėdos jūros muziejuje ir delfinariume, Kleboniškių kaimo buities muziejuje ir Tervetės gamtos parke (Latvija),  bei Kuršėnuose, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Pasvalyje esančiuose muziejuose. Programų įgyvendinimo metu vaikai aktyviai ugdė savo kūrybiškumą dalyvaudami įvairiose edukacijose, tokiose kaip piešimas smėliu, muzikos ir šokio terapija „Swingo“, šokolado bei talismanų gamyba. Programų dalyviai kartu su skautais mokėsi statyti palapines, kurti laužą, atlikti orientacines užduotis,  tyrinėjo gamtos reiškinius, vykdė gamtos stebėjimus, o su profesionaliais virėjais gamino sveiko maisto patiekalus ir susipažindino su kulinariniu paveldu. Joniškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane, 1 programoje „Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas“ numatyta priemonė „Mokinių atostogų programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas“. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-08-18

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. – visuotinis ikimokyklinis ugdymas nuo 4 metų

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą tampa visuotinis vaikams nuo 4 metų amžiaus (gimusiems 2019 m.). Nuostatos numato, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. ugdymas vyks nuo 3 metų amžiaus, o nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. – nuo 2 metų amžiaus. Visuotinis ikimokyklinis ugdymas reiškia, kad kiekvienam vaikui atitinkamo amžiaus etape užtikrinama vieta ugdymo įstaigoje. Būtina pabrėžti, kad tai nėra privalomas ikimokyklinis ugdymas, tačiau jei šeima išreiškia norą, kad jų vaikas būtų ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, šią galimybę turi užtikrinti steigėjas, tai yra savivaldybė, kadangi ikimokyklinis ugdymas yra viena iš jos savarankiškųjų funkcijų. Remiantis Švietimo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) duomenimis, Joniškio rajono savivaldybėje ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme jau dalyvauja 93,3 proc. 3–5 metų amžiaus vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota šioje savivaldybėje. Taigi šis rodiklis viršija Lietuvos vidurkį, kuris siekia 92,7 proc. ŠVIS duomenys rodo, kad Joniškio rajono savivaldybėje užtikrinama visapusiška ikimokyklinio ugdymo aprėptis ir pasiekiamas aukštas vaikų dalyvavimo rodiklis. Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-07-19

Aktuali informacija auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia jau dabar pateikti prašymus. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskiro prašymo pateikimo, nemokami pietūs mokykloje skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. „Labai svarbu, kad tėvai ar globėjai nedelstų ir teiktų prašymus dar vasarą, kad vaikai nemokamą maitinimą gautų nuo pat pirmųjų rugsėjo dienų. Prašymus galima teikti savivaldybėms, taip pat per spis.lt sistemą. Nemokamą maitinimą taip pat gali gauti mažesnes pajamas gaunančių šeimų vyresni vaikai. Svarbu nepamiršti, jog nepriteklių patiriančios šeimoms priklauso ir parama mokinio reikmenims įsigyti“, – primena socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Pagalba patiriantiems finansinių sunkumų Mokiniai turi teisę į 98 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamą maitinimą – pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, – jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 235,5 euro. Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 314 eurų. Tokiems atvejams priskiriami, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią. SVARBU. Vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.). Socialinė parama mokiniams skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas. Prašymus teikti galima jau dabar Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir 3–12 klasių mokinių nemokamo maitinimo gali būti pateikiami jau nuo liepos 1 dienos. Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys turėtų kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą spis.lt. Kartu su prašymu–paraiška taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė sudėtis. Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. Kreipiantis tik dėl nemokamo maitinimo, prašymą–paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai. Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams – nemokami pietūs Nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Dėl nemokamų pietų jiems prašymų teikti nereikia. Jeigu poreikio gauti nemokamus pietus mokykloje nėra, mokinio tėvai arba globėjai apie tai turi informuoti mokyklos administraciją. Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. socialinę paramą mokiniams mokyklose gaus apie 129 tūkst. mokinių. Šių metų pirmąjį pusmetį nemokamus pietus mokyklose gavo apie 125,2 tūkst. mokinių, iš kurių 90 tūkst. mokinių – nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Iš jų, 5069 ukrainiečių šeimų vaikai. 2023 m. socialinei paramai mokiniams skirta 51,5 mln. eurų (2022 metais panaudota – 43,6 mln. eurų), iš kurių nemokamam maitinimui – 44,7 mln. eurų, paramai mokinio reikmenims įsigyti – 4,9 mln. eurų, administravimui – 1,9 mln. eurų. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija
2023-06-21

„Tūkstantmečio mokyklos“ programa Joniškio rajono savivaldybėje

Švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM programa) sėkmingai juda į priekį. Joniškio ir Akmenės rajonų savivaldybės rengė bendrą TŪM programos pažangos planą, kuris buvo įvertintas ir patvirtintas birželio 14 d. TŪM programos priežiūros komitete. Rudenį planuojama pasirašyti jungtinę veiklos sutartį, pagal kurią Joniškio rajono savivaldybė įsipareigos vykdyti TŪM pažangos plane suplanuotas veiklas ir pasiekti numatytus rodiklius. Bus siekiama padidinti inovatyvių ugdymo(-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą savivaldybėje, tobulinti pedagogų kvalifikaciją lyderystės, STEAM, įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo srityse bei plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje, taip prisidedant prie mokinių pasiekimų gerinimo. Joniškio rajono savivaldybės TŪM mokyklose planuojama įkurti STEAM ugdymo laboratorijas, įrengti naujas kultūrinio ugdymo ir laisvalaikio erdves, sensorinius kambarius, įsigyti įvairių ugdymo priemonių, multifunkcinių baldų, skaitmeninės įrangos ir kt. TŪM programa yra Europos Sąjungos „Next Generation EU“ priemonės projektas. TŪM programos biudžetas – 210 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. eurų iš valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčiui kompensuoti. Konkreti parama savivaldybei priklauso nuo mokinių skaičiaus savivaldybėje ir jos pažangos plano vertės: ji svyruoja nuo 500 tūkst. eurų iki 43 mln. Planuojamos TŪM programos įgyvendinimo lėšos Joniškio rajono savivaldybei – 1,65 mln. eurų + PVM.                                                                  Joniškio rajono savivaldybės administracija
2023-06-16

Kaip užtikrinti vaikų saugumą ugdymo įstaigoje?

Vaikų saugumas ugdymo įstaigoje visada buvo aktuali tema, o pastarųjų metų įvykiai, susiję su rūkymu ir psichotropinių medžiagų vartojimu, šią temą išryškino dar labiau. Akivaizdu, kad iki šiol taikytų priemonių saugumui užtikrinti nebepakanka, todėl mokyklos ieško naujų būdų, kaip apsaugoti vaikus nuo galimų grėsmių. Ugdymo planas įpareigoja mokyklas vykdyti prevencines programas, skirtas supažindinti su nikotino ir kitų psichiką veikiančių medžiagų žala. Be šių programų mokyklos ieško ir kitų būdų, kaip kovoti su žalingais įpročiais. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomenduoja patvirtinti tipinę mokymo sutartį, kurioje būtų numatyta galimybė patikrinti vaiko asmeninius daiktus, o tokius patikrinimus mokyklose vykdyti reguliariai. Šių patikrų tikslas – sulaikyti vaikus nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų, susijusių su neleistinų medžiagų laikymu ir vartojimu. Joniškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokymosi sutartys jau nuo šių mokslo metų papildytos nuostatomis, kuriomis įtvirtinta teisė patikrinti mokinius ir jų asmeninius daiktus, siekiant nustatyti, ar  mokiniai neturi ugdymo procesui nereikalingų ir jų sveikatą žalojančių medžiagų.  Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė kartu su mokyklų administracija iniciavo mokinių ir jų daiktų patikras. Penkiose ugdymo įstaigose rasta cigarečių, elektroninių cigarečių ir jų skysčio, mokiniams surašyti administracinio nusižengimo protokolai. Apie mokinių nusižengimus informuoti tėvai, mokyklose imtasi papildomų prevencinių priemonių. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, svarbu sutelkti jėgas, bendradarbiauti mokyklai, tėvams, policijos pareigūnams. Joniškio rajono savivaldybės informacija
2023-06-01

Kokius brandos egzaminus laikys rajono abiturientai?

2023 metais Joniškio rajono ugdymo įstaigų abiturientai pasirinko laikyti 10 valstybinių ir 3 mokyklinius brandos egzaminus. Valstybinių brandos egzaminų sesija prasidės birželio 5 d. privalomu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą užsiregistravo laikyti 127 kandidatai. Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikys 101 „Aušros“ gimnazijos, 10 – Skaistgirio gimnazijos, 11 – Žagarės gimnazijos ir 5 Joniškio žemės ūkio mokyklos abiturientai. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą rinkosi laikyti 20 „Aušros“ gimnazijos, 7 Skaistgirio gimnazijos, 3 Žagarės gimnazijos ir 65 Joniškio žemės ūkio mokyklos abiturientai. Mokyklinį menų brandos egzaminą pasirinko laikyti 2 „Aušros“ gimnazijos ir 2 Žagarės gimnazijos abiturientai. Technologijų mokyklinį brandos egzaminą užsiregistravo laikyti 11 „Aušros“ gimnazijos ir 65 Joniškio žemės ūkio mokyklos abiturientai. Populiariausias jau keletą metų iš eilės – užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 137 kandidatai, iš jų 101 „Aušros“ gimnazijos, 10 Skaistgirio gimnazijos, 13 Žagarės gimnazijos ir 13 Joniškio žemės ūkio mokyklos abiturientai. Beje, šis egzaminas populiariausias ne tik rajone, bet visoje šalyje. Anglų kalbos valstybinį egzaminą sudaro dvi dalys: kalbėjimo ir klausymo, skaitymo ir rašymo dalis. Trečias pagal populiarumą – matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį rajone registravosi laikyti 96 abiturientai, iš jų 81 „Aušros“ gimnazijos, 7 Skaistgirio gimnazijos, 4 Žagarės gimnazijos ir 4 Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniai. Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikyti užsiregistravo 61 rajono ugdymo įstaigų abiturientas, iš jų 41 „Aušros“ gimnazijoje, 11 Joniškio žemės ūkio mokykloje, 6 Skaistgirio gimnazijoje, 3 Žagarės gimnazijos abiturientai. Biologijos valstybinį brandos egzaminą rajone laikys 67 kandidatai, iš jų 50 „Aušros“ gimnazijos, 4 Skaistgirio gimnazijos, 7 Žagarės gimnazijos ir 6 Joniškio žemės ūkio mokyklos abiturientai. Populiarumo Joniškio rajone nepraranda geografijos valstybinis egzaminas, kurį laikys 59 kandidatai: 43 „Aušros“ gimnazijos, 12 Skaistgirio gimnazijos ir 4 Žagarės gimnazijos abiturientai. Chemijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 6 „Aušros“ gimnazijos abiturientai. Dėl mažo kandidatų skaičiaus chemijos brandos egzamino centro Joniškyje nėra, egzaminą mokiniai laikys Šiaulių miesto savivaldybės brandos egzamino centre.  Fizikos egzaminą laikys 5 rajono mokiniai: 3 iš „Aušros“ gimnazijos ir po 1 iš Skaistgirio gimnazijos ir Joniškio žemės ūkio mokyklos.   10 rajono moksleivių pasirinko laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą. Minėtą egzaminą laikys 6 „Aušros“ gimnazijos, 2 Skaistgirio gimnazijos ir 2 Joniškio žemės ūkio mokyklos abiturientai. Rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 5 „Aušros“ gimnazijos abiturientai. Pagrindinė brandos egzaminų sesija baigsis birželio 27 d. muzikologijos mokykliniu brandos egzaminu. Joniškio rajone šio egzamino mokiniai jau keletas metų nesirenka.  Joniškio rajono savivaldybės administracija