mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Skelbimai

Parengti 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. Į-22 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, kurį sudaro:

  • Statinių ir vietovių, kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
  • Vietų, kurioms 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
  • Objektų (kilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių vertingųjų savybių), kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas.

Departamento direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. Į-23 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas.

Pažymime, kad Planai rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių planuojamų metų strateginiuose veiklos planuose  nustatytomis nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų parengimo stebėsenos rodiklių reikšmėmis.

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane 2024 metams nurodytą parengtų nekilnojamojo ir kilnojamojo kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentų projektų skaičių (vnt.) – 1160 vnt., Kultūros paveldo tyrimų valdybai 2024 m. numatyta parengti apskaitos dokumentų projektus: 240 statinių, 5 vietovėms, 365 vietoms ir 550 kilnojamosioms kultūros vertybėms. Į apskaitos dokumentų projektų rengimo planą įtraukta: 168 statiniai, 3 vietovės, 255 vietos ir 385 kilnojamosios kultūros vertybės.

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant Planus ir atsižvelgiant į juose nustatytus metinius rodiklius, Planų pakeitimai bei papildymai kaip ir kasmet bus pateikiami Departamento direktoriaus raštiškais pavedimais. Skubiems prašymams ir pavedimams dėl neįtrauktų į Planus nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių paliekamas 30% rezervas nuo visų metinių apskaitos dokumentų projektų rengimo apimčių.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija