mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 1-147 patvirtintas Joniškio miesto Centrinės katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 str. 4 d. nuostatomis informuojame žemės sklypų savininkus, taip pat asmenis, kurių teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas, apie Plano sprendiniais siūlomą patikslinti specialiosios žemės naudojimo sąlygos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) užimamą plotą:

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo adresas

473008020111

Medžiotojų g. 17, Joniškis

473002070005

Gėlių g. 2A, Joniškis

440009944060

Upytės g. 5A, Joniškis

440018078123

Žemaičių g. 1, Joniškis

Pažymėtina, kad veiklą teritorijose, kuriose taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, reglamentuoja Įstatymo III skyriaus dvylikto skirsnio 49 straipsnis.

Informuojame Jus, kad vadovaujantis Įstatymo 13 str. 1 dalimi turite teisę į kompensaciją, dėl kurios galite kreipiantis į UAB Gren Joniškis, Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis, tel. (8 426) 53 488, el. p. info.joniskis@gren.com, interneto svetainė www.gren.com.

Pažymime, kad prašymas išmokėti kompensaciją gali būti pradėtas nagrinėti ne anksčiau nei bus įregistruotas Planu nustatytos teritorijos, kurioje taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotas, o sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už pateiktame prašyme nurodytus, argumentuotus ir dokumentiniais įrodymais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl Planu nustatytos teritorijos taikymo. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtintoje Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinat viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainės skyriuje  „Apsaugos zonų planai“.

Plano iniciatoriaus informacija