mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Moterų ir vyrų lygybė

Teisės aktai

Savivaldybės teisės aktai

Aktualijos

Lyčių lygybės liniuotės tyrimo rezultatai

2018 metais Joniškio rajono savivaldybės administracijoje atliktas Lyčių lygybės liniuotės tyrimas.  Lyčių lygybės liniuotė – tai įrankis, kurio pagalba viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos gali įvertinti lyčių lygybės padėtį savo darbovietėje. Liniuotė taip pat suteikia galimybę palyginti lyčių lygybės situaciją skirtingose įstaigose.

Ją galima naudoti ir kaip periodiškai taikomą pokyčių stebėjimo įrankį. Lyčių lygybės liniuotę rekomenduojama naudoti įstaigose, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų. Padėtis vertinama 6 srityse: įsidarbinimas ir paaukštinimas, darbo sąlygos, organizacijos kultūra, atlyginimas ir vertinimas, karjeros pertrūkiai ir grįžimas į darbą, organizacijos vertybės.

Seksualinis priekabiavimas ir diskriminacija

Joniškio rajono savivaldybėje netoleruojama jokia seksualinio priekabiavimo ar prievartos forma.

Koks elgesys laikomas seksualiniu priekabiavimu?

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas apibrėžia: „Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką“.

Jam būdinga:

  • galios disproporcija tarp priekabiautojo ir asmens, prie kurio priekabiaujama (pvz., dėstytojas – studentas, vadovas – pavaldinys ir pan.);
  • orumą žeminantis, nepageidaujamas ir užgaulus elgesys;
  • įvairūs nepageidaujami veiksmai, pasireiškiantys skirtingomis seksualinio priekabiavimo formomis: fizine (lietimas, apkabinimas, bučiavimas), žodine (seksualinio pobūdžio pastabos, juokeliai, įžeidžiantys klausimai apie asmeninį gyvenimą) ir nežodine (seksualinio turinio nuotraukų, vaizdo įrašų rodymas, gašlus spoksojimas, gestai), virtualia (siunčiant privačias ar viešas seksualinio turinio žinutes).

Kas yra diskriminacija?

Tiesioginė diskriminacija yra elgesys, kai dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės*, kalbos, kilmės, socialinės padėties**, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės bei religijos asmeniui taikomos mažiau palankios sąlygos negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam žmogui.

* Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė. 
** Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

Priekabiavimas – tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Ką daryti susidūrus su seksualiniu priekabiavimu ir diskriminacija

Susidūrus su seksualiniu priekabiavimu ir diskriminacija, visų pirma būtina pasakyti, kad toks elgesys jums yra nepriimtinas ir nepageidaujamas. Jeigu jums lengviau išreikšti mintis raštu, parašykite el. laišką ar žinutę. Apie nepageidaujamą elgesį Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijoje informuokite darbuotoją, atsakingą už lyčių lygybės ar lygių galimybių įgyvendinimą:

Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Laura Mockūnienė

418

(8 426) 56 368, 8 687 87 748

laura.mockuniene@joniskis.lt

Dėl seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos galima kreiptis ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuri užtikrins jūsų anonimiškumą. Kartu su skundu pateikite visą turimą informaciją, kuri padėtų atliekant  tyrimą (pvz., garso įrašus, susirašinėjimą, asmenų liudijimus ir pan.) Jei įtariate, kad susidūrėte su tokiu elgesiu, bet nesate tikri – galite pasikonsultuoti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkais el. paštu lygybe@lygybe.lt, telefonu 8 706 63899 ar atvykus į tarnybą. Atsižvelgiant į patirto seksualinio priekabiavimo intymumą, galima išreikšti pageidavimą bendrauti su konkrečios lyties darbuotoju.