mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimui gauti

Kviečiame viešąsias įstaigas (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybių institucijos), asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kitus pelno nesiekiančius juridinius asmenis teikti paraiškas bendruomenių socialinių inovacijų projektų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, finansavimui gauti.

Tinkamos finansuoti projektų veiklos:

  • dienos užimtumo ir sociokultūrinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia (bendravimas, grupinių užsiėmimų, veiklų organizavimas ir kitos paslaugos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinti socialinę atskirtį, aktyvinti bendruomenę);
  • transporto organizavimas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo sutrikimų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • maitinimo organizavimas asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose (karštas maistas į namus, sauso maisto daviniai);
  • dienos užimtumo  paslaugos vaikams su negalia,  darbingo amžiaus  asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;
  • atviro ir mobilaus darbo su jaunimu paslaugos.

Išsami informacija apie projektų finansavimą, reikalavimus paraiškoms, tinkamas ir netinkamas išlaidas išdėstyta Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių asmenų finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos forma

Paraiškos priimamos iki 2022 m. liepos 1 d. (imtinai) 15.00 val.

Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (Joniškio rajono savivaldybės administracijai (Livonijos g. 4, Joniškis), savivaldybės gyventojų priimamasis (1 a., 101 kab.);
  • el. paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu (el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt);
  • el. paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį (el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt).

Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Milašienė, tel. 8 690 12 454, el. p. aiste.milasiene@joniskis.lt.

Bendruomenių socialinių inovacijų projektai, skirti socialinėms paslaugoms teikti, įgyvendinami einamaisiais metais, atsiskaitant už jų įgyvendinimą iki 2022 m. gruodžio 15 d. Projektams 2022 m. finansuoti iš viso skirta 10,0 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, maksimali vienam projektui įgyvendinti skiriama suma – iki 3,0 tūkst. eurų. Pareiškėjas einamaisiais metais gali teikti vieną paraišką.

Joniškio rajono savivaldybės administracija