mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Kompensacija už būsto suteikimą ukrainiečiams
Kompensacija už būsto suteikimą ukrainiečiams

Primename, kad fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, taip pat kurių dalininkė yra valstybė arba savivaldybė, turinčios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalyvių susirinkime), kurie perdavė savo turimą būstą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, neatlygintinai naudotis panaudos ar nuomos pagrindais, gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams (toliau – kompensacija).

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kompensacijos turi kreiptis būsto savininkas, kurio vardu būstas registruotas VĮ Registrų centre (panaudos davėjas) arba jo įgaliotas asmuo. Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Joniškio rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių (Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, 113 kab.) ir užpildyti Joniškio rajono administracijos direktoriaus patvirtintą Prašymo dėl kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo formą bei pateikti pasirašytą būsto panaudos sutartį, kurioje turi būti nurodyta:

  • panaudos gavėjo (-ų) (užsieniečio(-ų)) vardas (-ai), pavardė (-ės);
  • asmens kodas arba ILTU kodas;
  • gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi.

Su prašymu turi būti pateiktos ir užsiregistravusių užsieniečių registracijos Migracijos departamento kortelių kopijos.

Prašymus taip pat galima pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@joniskis.lt, pašto siunta, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Atkreipiame dėmesį, kad, prašymai siunčiami elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 8 609 124 52 arba el. p. vaida.kusleikiene@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracija