mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Naujienos

Aktualu ukrainiečiams: gali kreiptis kompensacijos vaiko ugdymui
Aktualu ukrainiečiams: gali kreiptis kompensacijos vaiko ugdymui

Informuojame, kad užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (kurie turi išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje), gali kreiptis dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti (toliau – Kompensacija).

Kas gali kreiptis?

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, kurie yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas netaikomas:

 • asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 • nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
 • vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
 • vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
 • vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

Asmenys, norėdami gauti Kompensaciją, gali kreiptis tiesiogiai atvykę į deklaruotos gyvenamosios vietos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją (toliau – seniūnija) Joniškio rajone ir pateikti Prašymą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo (toliau – Prašymas). Užsienietis kartu su Prašymu dėl Kompensacijos skyrimo seniūnijai turi pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40  straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 • sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą (jeigu šios sąskaitos savivaldybės administracijai tiesiogiai nepateikia užsieniečio vaiką ugdanti ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaiga);
 • sąskaitos už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą);
 • asmeninės banko sąskaitos numerį.

Prašymus taip pat galima pateikti registruota pašto siunta, elektroniniu paštu savivaldybe@joniskis.lt.  

Jeigu Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos teikiami registruota pašto siunta, kartu su Prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis turi būti pateikta jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (leidimo laikinai gyventi, išduoto UTPĮ 40 straipsnio 1  dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimo dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu) kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, teikiant ją šioje dalyje nurodytu būdu, turi būti padaryta taip, kad matytųsi asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jei jį turi) ir asmens dokumento išdavimo pagrindas.

Jeigu Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos siunčiami elektroniniu paštu, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kokio dydžio kompensacija?

Kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti yra lygi faktinėms išlaidoms, bet ne didesnė kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio (73,60 Eur).

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis telefonu 8 609 124 52 arba el. p. vaida.kusleikiene@joniskis.lt

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti ir mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, prašymų priėmimo tvarkos aprašas

Vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, skyrimo ir jų finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rekomendacijų aprašas

Joniškio rajono savivaldybės administracija