mobile menu toggle Pradžia
easy read *s*
lt
en

Priėmimo tvarka

PRIĖMIMO Į ĮSTAIGOS VADOVO PAREIGAS TVARKA

Konkursai į Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių, išskyrus švietimo, ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, vadovų pareigas organizuojami vadovaujantis Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.

Konkursai į Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigas organizuojami vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu.


PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TVARKA

Konkursai į Joniškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigas organizuojami vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176.

Konkursų paskelbimas ir dokumentų priėmimas

Skelbimai apie konkursus į Joniškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigas skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje, savivaldybės „Facebook“ profilyje.

Norėdami dalyvauti konkurse, asmenys per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) privalo pateikti:

  1. prašymą;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
  4. Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną.

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Iškilus abejonių dėl asmens gyvenimo aprašyme pateiktos informacijos tikrumo, gali būti paprašyta per 5 darbo dienas pateikti papildomus dokumentus.

Apie konkurso datą, laiką, vietą ir eigą Valstybės tarnybos departamentas praneša pretendentams per Sistemą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki konkurso pradžios.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 426) 69 144.


Atrankos į Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas tvarkos aprašas