mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Paraiškų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ teikimas

Joniškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-332 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašą (toliau – Aprašas).

Pasirašytos ir skenuotos paraiškos su priedais priimamos el. p. savivaldybe@joniskis.lt arba adresu Livonijos g. 4, Joniškis nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 15 d. 15.00 val. Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais raštu ir žodžiu kasdien 8.00-16.00 val. teikia Žemės ūkio skyriaus programų koordinatorė Rasa Birutytė, tel. 8 671 45 855, el. p. rasa.birutyte@joniskis.lt.

Galimi pareiškėjai:

 1. Joniškio rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. Joniškio mieste, kur nėra registruotų bendruomeninių organizacijų, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

 1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;
 6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
 8. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymas:

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Skiriamos lėšos, Eur

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Gaižaičių seniūnija

877,00

438,50

877,00

2.

Gataučių seniūnija

1185,00

592,50

1185,00

3.

Kepalių seniūnija

1235,00

617,50

1235,00

4.

Kriukų seniūnija

1127,00

563,50

1127,00

5.

Rudiškių seniūnija

954,00

477,00

954,00

6.

Satkūnų seniūnija

1109,00

554,50

1109,00

7.

Saugėlaukio seniūnija

1125,00

562,50

1125,00

8.

Skaistgirio seniūnija

1401,00

700,50

 1401,00

9.

Žagarės seniūnija

1619,00

809,50

1619,00

10.

Joniškio seniūnija

4007,00

 x

 x

10.1.

kaimiškoji teritorija

850,00

425,00

850,00

10.2.

Joniškio miestas

3157,00

789,25

1578,50

 Iš viso:

14639,00

x

x

Paraiškos forma

Bendros projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Deklaracijos forma

Joniškio rajono savivaldybės administracija