mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2018 m.

Joniškio rajono savivaldybė  2018 m. dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinių pasiekimams tikrinti buvo naudojami Nacionalinio egzaminų centro pateikti tyrimo instrumentai, skirti įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus.

2018 m. pasiekimų patikrinime dalyvavo septynių Joniškio rajono savivaldybės mokyklų moksleiviai: 2 klasės – 180 mokinių, 4 klasės – 145, 6 klasės – 167, 8 klasės – 214 mokinių. Siekiant sėkmingai vykdyti pasiekimų patikrinimą, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A-288 patvirtintas „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“, kuriuo vadovautasi ir vykdant NMPP 2018 metais.  

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo paskirtis – suteikti švietimo dalyviams informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga sprendimams, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos ir savivaldybės lygmenimis, priimti.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Joniškio rajono savivaldybėje tikslai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ir kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Ankstyvasis diagnostinis vertinimas buvo atliekamas antrose klasėse iš skaitymo, rašymo ir matematikos sričių. Ketvirtokams reikėjo atlikti skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo užduotis, šeštokams – skaitymo, rašymo, matematikos, o aštuntokams – skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų.

Nacionalinis egzaminų centras pateikė savivaldybei ir kiekvienai mokyklai pasiekimų patikrinimo ataskaitas, kuriose savivaldybės mokyklų rezultatai lyginami su šalies mokyklų rezultatais, jose matyti mokinių pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų lygius panašaus tipo mokyklose.

Kiekvienam dalyvavusiam Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokiniui buvo parengta individuali lyginamoji ataskaita apie jo atliktų testų rezultatus: 2, 4, 6 arba 8 klasės mokinio pasiektą kalbos (atskirai skaitymo ir rašymo), matematikos, 4 klasės pasaulio pažinimo, 8 klasės mokinio pasiektą socialinių ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimų lygį, kiekvieno mokinio pasiekimus pagal atskiras testuojamų dalykų arba kognityvinių gebėjimų sritis.

Mokiniui skirtoje individualioje ataskaitoje taip pat buvo pateikti duomenys, kaip pagal mokymosi pasiekimų lygius pasiskirsto mokyklos ir klasės, kurioje jis mokosi, bei šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Kiekvienai savivaldybės mokyklai buvo parengta ir pateikta ataskaita apie apibendrintus pagrindinius Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus. Visa šia analitine medžiaga mokyklos, klasės ir mokinių ataskaitomis) savivaldybė, mokykla ir mokytojai naudojasi aptardami konkrečius kiekvieno mokinio, atskirų mokyklų ir visos savivaldybės mokinių pasiekimų gerinimo klausimus.

Savivaldybės ataskaita yra skirta apibendrintai, išsamesnei visos savivaldybės mokyklų 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių 2018 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų lyginamajai analizei. Ji padeda geriau suprasti padėtį savivaldybėje, lyginant su kitomis 2018 metais mokinių pasiekimų patikrinime dalyvavusiomis savivaldybėmis ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų pagrindine imtimi.

Ataskaitoje teikiama informacija, kuria vadovaujantis galima spręsti apie savivaldybės mokyklų darbo stiprybes ir tobulintinas sritis. Apibendrintoje 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitoje pateikti duomenys apie mokyklos pridedamąją vertę: savijautą mokykloje, patyčių situacijos mokykloje, mokyklos kultūros ir mokėjimo mokytis rodiklius.

Rajono moksleivių patikrinimo rezultatai išplėstinėje ataskaitoje lyginami su šalies mokyklų mokinių rezultatais. Išlieka ryški tendencija, kad mergaičių rezultatai geresni už berniukų pasiekimų rezultatus. Joniškio savivaldybės 2 klasės mokinių rezultatai panašūs į šalies mokinių rezultatus, 4 klasės mokinių matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekti rezultatai aukštesni už šalies rezultatus, 6 klasės mokinių rezultatai prastesni už šalies mokinių rezultatus, ypač skiriasi matematikos patikrinimo rezultatai. 8 klasės mokinių rezultatai yra šiek tiek aukštesni už šalies vidurkį. Ypač išsiskiria siocialinių ir gamtos mokslų bei skaitymo patikrinimo rezultatai, kiek mažiau – matematikos.

Mokyklų sukuriama pridėtinė vertė 4, 6 ir 8 klasės mokiniams yra neigiama (pridėtinė vertė – tiesioginis vidutinis mokyklos indėlis į kiekvieno mokyklų mokinio mokymosi pasiekimus, atsižvelgiant į skirtingas mokinių socialines ekonomines sąlygas namuose ir kai kurias asmenines mokinio savybes).

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija