mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Informacija apie žemės nuomos mokestį 2021 m.

2021 metais galioja 2020 m. (jei Joniškio rajono savivaldybės taryba nenustato iki einamųjų metų birželio 1 d. naujų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, galioja paskutinių metų nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai (Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-253 ir 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-25)) nustatyti šie nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai nuo žemės sklypo vertės (proc.):

 1. gyvenamųjų teritorijų žemės – 1,5;
 2. žemės ūkio paskirties žemės – 3,0;
 3. naudingų iškasenų teritorijų – 4,0;
 4. kitos paskirties, nenurodytų 1 ir 3 punktuose, žemės – 2,0;
 5. jei juridinis asmuo – valstybinės žemės nuomotojas (naudotojas) iki 2021 m. liepos 1 d. nėra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties – 4,0;
 6. išnuomotos, bet nenaudojamos arba apleistos visų paskirčių žemės – 4,0.

Atleidžiami nuo 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio:

 1. valstybinės žemės nuomininkai – fiziniai asmenys, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, – Joniškio mieste iki 0,15 ha, kitoje Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje iki 0,30 ha gyvenamosios teritorijos arba žemės ūkio paskirties žemės sklypo. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai. Pastaba. Žemės nuomos mokesčio lengvata, bus taikoma tik Joniškio rajono savivaldybės gyventojams, kurie nėra skolingi Joniškio rajono savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą (skola ne didesnė kaip 2 Eur 2021 m. liepos 1 d.).
 2. biudžetinės įstaigos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
 3. bažnyčioms, koplyčioms ir šventoriams priskirti žemės sklypai ir religinės bendruomenės už žemę prie joms sugrąžintų pastatų ir statinių, jei šie pastatai ir statiniai naudojami bendruomenių reikmėms;
 4. daugiabučių gyvenamųjų namų ir garažų savininkai, jei šie gyvenamieji namai arba juose esančio patalpos ir garažai nėra naudojami ūkinei arba komercinei veiklai;
 5. valstybinės žemės nuomininkai, kuriems nuo 2016 m. sausio 1 d. išnuomotas apleistas valstybinės žemės sklypas arba žemės sklypas su juose buvusiais bešeimininkiais statiniais, teismo sprendimu perduotais Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Ši lengvata pradedama taikyti sutvarkius sklypą ir pateikus seniūnijoje prašymą kartu su lengvatą įrodančių dokumentų kopijomis, ir taikoma 10 metų nuo sutarties sudarymo, bet ne ilgiau kaip sutarties galiojimo laikotarpiu. Pastaba. Žemės nuomos mokesčio lengvata, bus taikoma tik Joniškio rajono savivaldybės gyventojams, kurie nėra skolingi Joniškio rajono savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą (skola ne didesnė kaip 2 Eur 2021 m. liepos 1 d.). 
 6. fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių nuomos mokestis už valstybinę žemę neviršija 2 Eur.

Sumažinamas valstybinės žemės nuomos mokestis 50 proc.:

 1. valstybinės žemės sklypams, kurie patenka į kultūros paveldo objektų teritoriją, kuriai taikomi žemės arimo apribojimai dėl archeologinių vertingųjų savybių;
 2. Gaižaičių seniūnijos Gaudikių ir Tarbūčių k. žemės sklypams Žagarės regioninio parko geomorfologinio draustinio teritorijoje;
 3. už Žagarės regioninio parko teritorijoje specializuoto apsauginio ūkininkavimo apsauginės teritorijos (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje sklypus.

Pastaba. Žemės nuomos mokesčio lengvata, bus taikoma tik Joniškio rajono savivaldybės gyventojams, kurie nėra skolingi Joniškio rajono savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą (skola ne didesnė kaip 2 Eur 2021 m. liepos 1 d.).

Valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas – iki 2021 m. lapkričio 15 d.

 Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymu ir Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 1 punktu valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo taip pat turi mokėti žemės nuomos mokestį.

Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems žemės nuomos sutartis, žemės nuomos mokestį apskaičiuoja savivaldybės administracijos Finansų skyrius.

Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus nesudarę žemės nuomos sutarčių, žemės plotą ir jos vertę suderina su Kraštotvarkos ir architektūros skyriumi tel. 8 687 35 134, el. paštu daiva.bickiene@joniskis.lt. Juridiniai asmenys patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir žemės nuomos mokesčio deklaracijas pateikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki sumokėjimo termino (iki 2021 m. spalio 15 d.).

Jei 2021 m. fiziniai ir juridiniai asmenys naudojosi valstybine žeme sudarę ar nesudarę žemės nuomos sutarčių ir negavo žemės nuomos mokesčio deklaracijos ar deklaracijoje nėra nurodyto nuomojamojo žemės sklypo, prašome patiems pateikti žemės nuomos mokesčio deklaracijas, kai žemės nuomos sutartys nesudarytos. Jei nuomos sutartys sudarytos ar pratęstos, tai su sutartimi prašome atvykti į Joniškio rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (101 kab.), iš anksto užsiregistravę telefonu (8 426) 69 164, kur Finansų skyriaus darbuotojas valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuos ar perskaičiuos.

Asmenys, negavę žemės nuomos mokesčio deklaracijos, turi kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrių, nors žemės nuomos sutartis įregistruota Nekilnojamo turto ir kadastro registre.

Mokesčio mokėtojai, kurie naudojasi valstybine žeme, bet yra pakeitę ar visai nedeklaravę gyvenamosios vietos, žemės nuomos mokesčio deklaracijos gali negauti. Jie nedelsdami turi kreiptis į Finansų skyrių tel. (8 426) 69 164, el. paštu sigute.valanciene@joniskis.lt arba, atvykę, į Joniškio rajono savivaldybės priimamąjį (101 kab.) (iš anksto užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu) dėl gyvenamosios vietos patikslinimo.

Savitarnos svetainė:

2020 m. buvo siųstos žemės nuomos mokesčio deklaracijos su pastabomis, kur nurodytas mokėtojo kodas bei patvirtinimo kodas: Informuojame, kad žemės nuomos mokesčio mokėtojams suteikta galimybė deklaracijas peržiūrėti žemės nuomos mokesčio savitarnos svetainėje. Jums suteiktas mokėtojo kodas xxxxxxx ir patvirtinimo kodas xxxxxxxx. Pametus ar išmetus 2020 m. deklaraciją, prašome kreiptis el. paštu sigute.valanciene@joniskis.lt. Jums  pakartotinai bus išsiųstas mokėtojo kodas bei patvirtinimo kodas į jūsų nurodytą elektroninį paštą.

Nuomos mokestį už valstybinę žemę fiziniai ir juridiniai asmenys perveda į Joniškio rajono savivaldybės administracijos (į. k. 288712070) atsiskaitomąją sąskaitą LT54 7300 0100 7974 9768 AB  „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:

3111 –  žemės nuomos mokestis fiziniams asmenims;
3113 –  žemės nuomos mokesčio delspinigiai fiziniams asmenims;
3121 –  žemės nuomos mokestis juridiniams asmenims;
3123 –  žemės nuomos mokesčio delspinigiai juridiniams asmenims.

Žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą juridiniai asmenys gali gauti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriuje tel. (8 426) 69 164 el. paštu sigute.valanciene@joniskis.lt, atvykus, kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės priimamąjį (101kab.), arba atsisiųsti pasirinkę žemiau esančią nuorodą.

Išsamesnė informacija apie valstybinės žemės nuomos mokestį  teikiama telefonu (8 426) 69 164, prieš atvykstant į Joniškio rajono savivaldybės priimamąjį, užsiregistruoti nurodytu telefonu.

 • Žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma
 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. T-87 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metais nustatymo“
 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-123 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo“ su pakeitimais
 • Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Finansų skyriaus informacija