Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. sausio 23 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Socialinės paslaugos skyrimas

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų rūšys:

1. bendrosios;

2. specialiosios:

2.1. socialinė priežiūra,

2.2. socialinė globa.

Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:

1) Lietuvos Respublikos piliečiai;

2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

3) kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas seniūnijoje pagal gyvenamą vietą.

Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Asmuo, kurį ruošiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į šias  įstaigas arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Joniškio rajone tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-203
4. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-121 (su pakeitimais, padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-9).
5. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-85 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-11).

6. Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. T-136 (nauja redakcija 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-168).

7. Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-149 (su pakeitimais padarytais 2015 m. vasario  12 d. sprendimu Nr. T-10).

8. Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-53 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-147).

9. Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas,  patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-84 (su pakeitimais padarytais 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-148).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas–paraiška gauti socialines paslaugas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

4. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).
Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo nėra būtinas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti
iš asmens

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
7.  Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
8. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aušra Jakūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė,
tel. (8 426) 69 154, el. p. ausra.jakuniene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Laima Klemienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, 
tel. (8 426) 69 154, el. p.laima.klemiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) turi būti paskiriamos:

- socialinė priežiūra – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui;

- socialinė globa – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis1. Per 30 kalendorinių dienų  nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui  skyrimo,2 kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui trumpalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – tarnyba). Jei globos namuose yra laisvų vietų ar apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmens siuntimą į globos namus išrašo savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos siuntimą išrašo tarnyba. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę gauti ilgalaikę socialinę globą3, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose – į asmenų eilę gauti  ilgalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, kurią sudaro ir tvarko tarnyba. Asmens siuntimas į globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Tarnybos siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.4

1Esant reikalui savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

2Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į valstybės globos namus.

3Savivaldybės institucijos nustatytais atvejais asmuo gali būti apgyvendintas globos namuose (išskyrus valstybės globos namuose) be eilės – skubos tvarka.

4 Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys

Prašymo-paraiškos gauti socialines paslaugas forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Interneto svetainėje www.joniskis.lt asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą.

Prisijungus prie sistemos per interneto svetainę www.spis.lt suteikiama galimybė užpildyti ir pateikti prašymo formą.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmeniui atvykus į seniūniją, atsakingas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens prašymą-paraišką, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami per savivaldybės institucijos nustatytą terminą.

Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

Bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.

Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 Įvertinkite paslaugą

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-02-02 11:40:40
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018