Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Kviečiame teikti paraiškas

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2017 m. birželio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-157 (2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija) patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašu (toliau – aprašas).

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2018 m. liepos 23 d. iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 15.00 val.

Paraiškas gali teikti Joniškio rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau kartu – organizacija).

Paraiškos pagal Priemonę forma skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Bendruomeninės veiklos rėmimas“.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis tinkama veikla);
  2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos nustatytos formos deklaracijos (aprašo 3 priedas);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
  7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo(-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų);
  8. pareiškėjo narių sąrašo;
  9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia administracijai, Livonijos g. 4, Joniškis. Administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 15.00 val. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl dalyvavimo Priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų: telefonu (8 671) 45 855 ar el. paštu rasa.birutyte@joniskis.lt.

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos, mažiausia ir didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma, konkursui skirta valstybės biudžeto lėšų suma konkrečioje seniūnijoje:

Seniūnijos pavadinimas

Vykdytinos ir finansuotinos veiklos

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma, Eur

Konkursui skirta lėšų suma, Eur

Gaižaičių seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

680,00

680,00

680,00

Gataučių seniūnija

* Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;

* vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio; 

* sporto ir sveikatinimo veikla

367,00

550,00

1101,00

Joniškio seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

649,00 

1299,00

5196,00

Kepalių seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

594,00

1188,00

1188,00

Kriukų seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

531,00

1063,00

1063,00

Rudiškių seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

800,00

800,00

800,00

Satkūnų seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

512,00

1024,00

1024,00

Saugėlaukio seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

523,00

1046,00

1046,00

Skaistgirio seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

475,00

1425,00

1425,00

Žagarės seniūnija

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti

595,00

1787,00

1787,00

 Žemės ūkio skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook