Joniškio rajono savivaldybė
2017 m. rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Dienos klausimas
Ar Jūs pasitikite Joniškio rajono savivaldybės institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis?
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Balsavo: 120 žmonių
Administracinės-paslaugos
Adresai

Adresų suteikimas, keitimas

El. paslauga

Aplinkos apsauga

Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimas

El. paslauga

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų suteikimas

 

Archyvas

Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas pagal likviduotų juridinių asmenų dokumentus išdavimas

El. paslauga

Kopijų, nuorašų, išrašų pagal archyve saugomus likviduotų juridinių asmenų dokumentus išdavimas

El. paslauga

Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų priėmimas saugoti

 

Pažymų apie likviduojamų juridinių asmenų dokumentus išdavimas

El. paslauga

Asmenų aptarnavimas

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas

El. paslauga

Asmenų priėmimas susipažinti su Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentais

 

Joniškio rajono savivaldybės institucijų veiklos dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas

El. paslauga

Pažymų apie valstybės tarnybos stažą išdavimas

El. paslauga

Konsultacijos valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo klausimais

 

Būstas

Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

Pažymų apie teisę į valstybės remiamus būsto kreditus ir subsidijas išdavimas

Socialinio būsto nuoma

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir/ar priklausinių privatizavimas

Civilinė metrikacija

Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo registravimas

El. paslauga

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą

El. paslauga

Civilinės būklės aktų įrašų pildymas, keitimas, taisymas, atkūrimas ir anuliavimas

El. paslauga

Civilinės būklės aktų įrašų kopijų išdavimas

El. paslauga

Gimimo registravimas

El. paslauga

Gimimų, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

El. paslauga

Įvaikinimo registravimas

El. paslauga

Ištuokos registravimas, užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą

El. paslauga

Kartotinių gimimo, mirties, santuokos, ištuokos liudijimų išdavimas

El. paslauga

Mirties registravimas

El. paslauga

Mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

El. paslauga

Pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas

El. paslauga

Santuokos registravimas

El. paslauga

Tėvystės pripažinimo, nustatymo, anuliavimo registravimas

El. paslauga

Užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

El. paslauga

Gyvūnų laikymas ir priežiūra

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas

El. paslauga

Kultūra

Leidimų organizuoti renginius viešosiose vietose išdavimas

El. paslauga

Melioracija, melioracijos statiniai

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams

El. paslauga

Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas

 

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas

 
Paveldas
Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo akto išdavimas
Pirminė teisinė pagalba
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
Programų, projektų finansavimas
Jaunimo projektų rėmimas
Paramos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skyrimas
Paraiškų finansuoti aplinkos apsaugos priemones iš Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priėmimas
Paramos pagal Kaimo smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą teikimas
Reklama

Leidimų įrengti išorinę vaizdinę reklamą išdavimas

El. paslauga

Išduoti reklamos leidimai: 2012 metai, 2013 metai (iki liepos 30 d.)

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. išduoti reklamos leidimai skelbiami informacinėje sistemoje „Regia“
(pasididinę žemėlapį dešinėje pusėje pasirinkite sluoksnį „Savivaldybės veikla“ – „Reklama“)

• Sanitarinė kontrolė
Triukšmo šaltinių valdytojų pranešimų apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse teikimas
• Socialinė parama ir globa

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos neįgaliesiems skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

El. paslauga

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu rengimas

 

Pareiškimo dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo rengimas

 

Prašymų dėl nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimo priėmimas ir nukentėjusio asmens pažymėjimo išdavimas kompensacijos skyrimas ir mokėjimas kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

 

Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų teikimas

 

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Socialinės paslaugos skyrimas

El. paslauga

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

El. paslauga

Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

 

Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

El. paslauga

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimas

 

Vienkartinių pašalpų skyrimas

 

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

 
Seniūnijų paslaugos

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

 

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

El. paslauga

Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

 

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

El. paslauga

Leidimų laidoti išdavimas

El. paslauga

Notarinių veiksmų atlikimas

 

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

El. paslauga

Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

 

Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

El. paslauga

Pažymų gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

El. paslauga

Šeimos sudėtį ir kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas

 
Sveikatos priežiūra
Informacijos apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimas
Švietimas

Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas pagal švietimo įstaigų dokumentus išdavimas

 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

El. paslauga

Prašymų išduoti išsilavinimo dokumentų dublikatus pagal reorganizuotų, likviduotų, pertvarkytų mokyklų dokumentus priėmimas

 

Teritorijų planavimas ir statyba

Leidimų statyti (griauti) statinius išdavimas

El. paslauga

Planavimo sąlygų išdavimas

El. paslauga

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

El. paslauga

Išduoti statybos leidimai: 2011 m.  2012 m. 2013 m. 2014 m.

Nuo 2015 m. išduoti statybos leidimai skelbiami informacinėje sistemoje „Regia“
(pasididinę žemėlapį dešinėje pusėje pasirinkite sluoksnį „Savivaldybės veikla“ – „Statybą leidžiantys dokumentai“)

Transportas

Leidimų važiuoti Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas

El. paslauga

Turto valdymas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 

Leidimų atlikti žemės darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose išdavimas

El. paslauga

Pažymos apie nekilnojamojo daikto (statinio) žuvimą (sugriuvimą, sunykimą, sudegimą) išdavimas

 

Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį ir patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį (STR 1.12.08:2010 7, 8, 9, ir 10 priedai) išdavimas

 

Savivaldybės negyvenamųjų patalpų perdavimas pagal panaudą

 
Vaiko teisių apsauga
Asmens pasirengimo įvaikinti vaiką pradinis vertinimas
Išvadų perkant, parduodant, įkeičiant būstą, kai yra nepilnamečių vaikų, išdavimas
Išvados dėl daugiavaikės motinos kompensacijos išdavimas
Išvados dėl santuokinio amžiaus sumažinimo išdavimas
Išvadų priimant / tvarkant nepilnamečio paveldėtą turtą išdavimas
Prašymų dėl vaikų, likusių be tėvų globos, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo priėmimas
Sutikimo gyventi skyrium nuo rūpintojo išdavimas
Tarpininkavimo dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo (pakeitimo) Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba paso Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų išdavimas
Vaikų laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas
Vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymas
Verslas
>> Alkoholio licencijos

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pildymas / tikslinimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimas

El. paslauga

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

El. paslauga

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

El. paslauga

>> Prekybos naftos produktais leidimai
>> Tabako licencijos
>> Taksi leidimai, kelių transporto licencijos, licencijų kopijos

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

El. paslauga

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikato išdavimas

El. paslauga

Naujo (patikslinto) leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, dublikato ar licencijos kopijos dublikato išdavimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, arba licencijos kopijos pakeitimas

El. paslauga

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, kopijos išdavimas ar jos galiojimo laiko pratęsimas

El. paslauga

>> Šilumos tiekimo licencijos
Žemės nuomos mokesčiai

Pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

El. paslauga

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo, dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) įskaitymo priėmimas

El. paslauga

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas

El. paslauga

Žemės ūkio technikos registravimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas

El. paslauga

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas

El. paslauga

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros teikimas

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre

 
Žemės ūkio veikla

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

 

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas

 

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas

 

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

 

Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymas

 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

El. paslauga

Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas

 

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas

 

Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimas

 

Paskolos žemės ūkio paskirties žemei įsigyti dalies palūkanų kompensavimas

 

Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

 

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas

 

Ūkininko ūkio registravimas

El. paslauga

Ūkininko ūkio duomenų keitimas

El. paslauga

Ūkininko ūkio išregistravimas

El. paslauga

Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų administravimas

 

 
Įvertinkite suteiktas paslaugas užpildydami šią formą

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-08-04 14:23:41

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Rugpjūtis
    2017