Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. sausio 20 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.

Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo pateikia:

1. Prašymą.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;

2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.

2.4. kai kreipiamasi dėl nepilnamečių vaikų – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

3. Kai kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. Dokumentus, patvirtinančius  nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).

5. Dokumentus, patvirtinančius asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį patikrinti, gaunama iš Gyventojų registro duomenų centrinės bazės.

Administracinės paslaugos teikėjas

Egidija Šimaitienė, Gaižaičių seniūnijos raštvedė,
Vilties g. 9, Gaižaičių k., tel. (8 426) 65 022;
Stanislava Lukšienė,  Gataučių seniūnijos raštvedė,
Mokyklos g. 5, Gataučių k., tel. (8 426) 47 618;
Karolina Malinauskienė, Joniškio seniūnijos gyventojų registro specialistė,
Žagarės g. 21A, Joniškis, tel. (8 426)  69 157;
Irena Muižienė, Kepalių seniūnijos raštvedė,
Audruvės g. 4, Kirnaičių k.,  tel. (8 426)  60 050;
Vida Ramonienė, Kriukų seniūnijos raštvedė,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukai,  tel. (8 426) 60 051;
Bronislava Domeikienė, Rudiškių seniūnijos raštvedė,
Senoji g. 34, Rudiškių k.,  tel. (8 426)  43 724;
Aistė Jakaitienė, Satkūnų seniūnijos raštvedė,
Sidabros g. 9, Satkūnų k., tel. (8 426) 43 342;
Nijolė Makauskienė, Saugėlaukio seniūnijos raštvedė,
Parko g. 7, Bariūnų k., tel. (8 426)  48 300;
Rimvalda Kaikarienė, Skaistgirio seniūnijos raštvedė,
Aušros g. 13, Skaistgirys, tel. (8 426)  60 925;
Genovaitė Žeimienė, Žagarės seniūnijos raštvedė,
Tilto g. 2,  Žagarė,  tel. (8 426)  56 320.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislava Andrulaitienė, Gaižaičių  seniūnė, tel. (8 426) 65 022,
mob. 8 614 15 740, el. p. gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt;
Agnė Daugėlaitė, Gataučių seniūnė, tel. (8 426) 47 618;
mob. 8 672 60 558, el. p. gatauciai.seniunija@joniskis.lt;
Janina Augustinaitienė, Joniškio seniūnė,  tel. (8 426) 69 157,
mob. 8 616 42 421, el. p. seniunija@joniskis.lt;
Laura Veikalienė, Kepalių seniūnė, tel. (8 426) 60 050,
mob. 8 606 60 432, el. p. kepaliai.seniunija@joniskis.lt;
Audronė Impolienė, Kriukų seniūnė, tel. (8 426) 60 051,
mob. 8 614 28 724, el. p. kriukai.seniunija@joniskis.lt;
Jūratė Čepskienė, Rudiškių seniūnė,  tel. (8 426) 43 724,
mob. 8 686 45 823, el. p. rudiskiai.seniunija@joniskis.lt;
Regina Butkienė, Satkūnų seniūnė, tel. (8 426) 43 342,
mob. 8 687 93 870, el. p. satkunai.seniunija@joniskis.lt;
Edita Nakvosienė, Saugėlaukio seniūnė,  tel. (8 426) 48 300,
mob. 8 687 49090, el. p. saugelaukis.seniunija@joniskis.lt;
Virginija Kaikarienė, Skaistgirio seniūnė,  tel. (8 426) 60 925,
mob. 8 698 14 572, el. p. skaistgirys.seniunija@joniskis.lt;
Žagarės seniūnas,  tel. (8 426) 60 865,
mob. 8 686 45 693, el. p. zagare.seniunija@joniskis.lt.

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis.

2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis.

3. Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys naikinami, kai yra nustatoma arba gaunamas pranešimas iš valstybės institucijų ir įstaigų, išduodančių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kad:

- panaikintas kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi (nuolat);

- atsisakyta išduoti ar pakeisti kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (nuolat) Lietuvos Respublikoje;

- pasibaigė kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgyta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje;

- panaikintas Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui išduotas Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi ar Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgyta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje ar teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

- asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo aktas ar Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas pripažintas negaliojančiu arba pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95‑4088) 4 straipsnio 5 dalį priimtas sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės, pagal kurį asmuo nelaikomas Lietuvos Respublikos piliečiu, ir tas asmuo per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo akto ar Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pripažinimo negaliojančiu arba nuo sprendimo, kad asmuo nelaikomas Lietuvos Respublikos piliečiu, priėmimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

4. Deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai pateikiamas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo.

Administracinė paslauga yra galutinė.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Įvertinkite paslaugą

Jūsų komentaras
Vardas, Pavardė:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2016-06-15 11:54:08
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018