Joniškio rajono savivaldybė
2018 m. sausio 20 d., šeštadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
 
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.

2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.

3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų,  arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Prašymas-paraiška pateikiami seniūnijai pagal gyvenamąją vietą raštu asmeniškai arba paštu, arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

2. Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-13

„Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):

1.1. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą;

1.2. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).

3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.

4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.

5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:

5.1. santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;

5.2. teismo nutartį dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (ų), įvaikio (ių) materialinio išlaikymo;

5.3. įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;

5.4. pažymą iš mokymo įstaigų,  kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą;

5.5. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

5.6. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);

5.7. pensininko, neįgaliojo pažymėjimo, darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymos kopiją;

5.8. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją;

5.9. sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo;

5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.

6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre.

7. Banko asmeninės sąskaitos numeris (kai kreipiamasi dėl kieto kuro).

8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Naudojantis programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens statusą;

4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;

8.  Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė Violeta Šibanova,

tel. (8 426) 69 154, el. p. violeta.sibanova@joniskis.lt;

vyriausioji socialinių išmokų specialistė Danguolė Lebedienė,
el. p. danguole.lebediene@joniskis.lt;

vyresnioji socialinių išmokų specialistė Aleksandra Norkuvienė,

el. p. aleksandra.norkuviene@joniskis.lt;

vyriausioji socialinių išmokų specialistė Laima Lesutienė,
el. p. laima.lesutiene@joniskis.lt;

vyresnioji socialinių išmokų specialistė Renata Vorobjovienė,

el. p. renata.vorobjoviene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Dakanienė, tel. (8 426) 69 154, el. p. nijole.dakaniene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

1. Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą forma SP-4;

2. Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) forma SP-4(A).

Prašymo formas galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens prašymą-paraišką, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.

Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.

Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai teikiamą šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį.

Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais.

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo

Būtinų veiksmų atliekant administracinę paslaugą schema

Įvertinkite paslaugą

Jūsų komentaras
Vardas, Pavardė:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaPaskutinis atnaujinimas: 2017-12-29 11:19:32
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018